Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Riskbedöma och åtgärda

Genom återföringsmötena skapas delaktighet. Läs igenom kapitlet "Arbetsprocessen" i boken Arbetsklimat innan arbetet påbörjas.

Återföringsmöte 1

– dialog kring risk-och friskfaktorer.

Den som är ansvarig för undersökningen av arbetsklimatet informerar om resultatet och för samtal kring framtida utvecklingsbehov. Dokumentet Återföringsmöte är ett stöd för upplägg av mötet. 

Återföringsmöte 2

– prioritera och ta fram förebyggande åtgärder och främjande aktivieter.

En prioritering av områden att jobba vidare med görs, därefter skapar man tillsammans en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter. Dokumentet Handlingsplan är ett stöd för att samla åtgärderna, göra en ansvarsfördelning och bestämma datum för när det ska vara klart. 

När handlingssplanen är gjord och arbetet med att förbättra har kommit igång är det dags för nästa steg som handlar om att följa upp och utvärdera gjorda insatser.

Tips!

Ska du driva arbetet med att undersöka arbetsklimatet på din arbetsplats? Gå i så fall gärna en öppen eller företagsanpassad utbildning i"Utveckla Arbetsklimatet".

Återföringsmöte 1

Återföringsmöte 2