Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så hanterar ni arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagar och regler

Det finns ett antal lagar och regler  om arbetsmiljö som städföretag behöver känna till och följa. Att tolka lagar och regler kan vara svårt och många städföretag vill gärna ha hjälp med att förstå vad de ska göra för att leva upp till kraven. Här är en kort guide.

Samarbeta inom företaget

Arbetsmiljöarbetet bygger på samarbete mellan chef, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare. Företag med fem (5) anställda eller mer ska ha ett skyddsombud.

Arbeta systematiskt

Grunden för arbetsmiljöarbetet handlar dels om att veta hur arbetsmiljön är och vilka risker som finns, dels om att vidta åtgärder som minskar riskerna. När ni vet vilka riskerna är kan ni prioritera de risker som är viktigast att åtgärda och göra en tidplan. Riskerna ska kartläggas regelbundet.

Om verksamheten förändras behöver ni göra nya riskbedömningar och bedöma om något behöver åtgärdas. Att utöka städområden kan till exempel leda till att risken för belastningsskador ökar, medan arbete med ett nytt städområde kan innebära helt nya risker att ta ställning till.

Använd gärna checklistor som hjälpmedel för att kartlägga arbetsmiljön och göra en handlingsplan:

Checklista för städning
Enkät om psykosocial arbetsmiljö

Hjälpmedel i arbetet

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM finns på Arbetsmiljöverkets webbplats. Andra hjälpmedel för det systematiska arbetsmiljöarbetet är:

Små företag: Grunderna i SAM

De här böckerna och webbverktygen innehåller också underlag för att följa upp arbetsolyckor, så att något liknande inte händer igen, och information som hjälper dig att vara vaksam på signaler på arbetsmiljöproblem.

Samarbeta med kunderna

Att städare ofta arbetar på andras arbetsplatser innebär att arbetsgivaren behöver samordna arbetsmiljöarbetet med den som bestämmer över arbetsplatsen. Som stöd till städföretag som vill föra en dialog med sina kunder om hur man bäst underlättar städningen har Allt om städ tagit fram Städvänlighetskollen, ett dokument med information om enkla åtgärder och inredningstips för att göra lokaler mer städvänliga. Städvänliga lokaler underlättar inte bara städningen, det ger dessutom kunden renare lokaler.