Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lagar & regler om städares arbetsmiljö

Här är en översikt över de lagar och regler som gäller städföretag och städares arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen och föreskrifter

Arbetsmiljölagen (AML) anger principerna för hur arbetsmiljön ska vara. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:

  • tekniska
  • fysiska
  • organisatoriska
  • sociala
  • arbetets innehåll.

Syftet med arbetsmiljölagen är dels att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet dels att skapa en god arbetsmiljö. Lagen säger att det är arbetsgivaren som ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö, men också att arbetsgivare och anställda ska samarbeta för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. Här listar vi de föreskrifter som kan beröra städning och städföretag, du kan läsa dem på Arbetsmiljöverkets webbplats:

Allmänna regler som är särskilt viktiga för städföretag

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2015:4 Organisatorisk och sociala arbetsmiljö

AFS 2012:2 Belastningsergonomi

AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

AFS 1982:3 Ensamarbete

Kemikaliehantering, till exempel rengöringsmedel

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden

Användning av skyddshandskar

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning 

Arbete med maskiner

AFS 2005:16 Buller

AFS 2005:15 Vibrationer 

Vissa grupper av anställda

AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare

AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö 

Om en olycka inträffar

AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd 

Regler som i någon mån kan gälla också för städning

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 

Användning av stegar eller arbete på hög höjd

AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall 

Städning i enskilt hem, till exempel hemtjänsten

AFS 1990:18 Omvårdnadsarbete i enskilt hem 

Städning på sjukhus

AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

AFS 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.