Publicerad 2 maj 2006

Finn felen på din arbetsplats

Första steget till att förebygga olycksfall på arbetsplatsen är att kartlägga och analysera riskerna. Här följer några råd om hur kartläggningen kan ske.

Informationen baserar sig på Risktermometern, ett verktyg som tagits fram av Prevent. Risktermometern innehåller blanketter som vägleder det praktiska arbetet med kartläggningen, steg för steg.

1 Det är ofta bra att utgå från sådant som tidigare hänt på arbetsplatsen, till exempel sjukfrånvaro, olycksfall och tillbud. Protokoll från skyddsronder och rapporter om produktionsstörningar kan också ge ledtrådar.

2 Om arbetsplatsen har flera enheter med olika verksamheter är det bra att först göra en uppdelning i mindre områden och granska riskerna i varje område för sig. Informera personalen om kartläggningen och uppmana alla att hjälpa till att spåra risker.

3 Genomför kartläggningen, antingen genom att samla personalen i grupper eller genom att diskutera individuellt med varje medarbetare.

4 Glöm inte bort sådant som avviker från det normala - materialfel, driftsstörningar, oväntade händelser, stressiga situationer etc.

5 Notera riskerna, exempelvis snubbling, klämskada, akut överbelastning etc, och vilka arbetsmoment/arbetsuppgifter riskerna är förknippade med.

6 Varning för hemmablindhet. Det är lätt att lära sig leva med vardagliga risker och problem, och till slut kanske man inte ens noterar dem. Försök lyfta fram allt, genom att använda checklistor och/eller genom att be en konsult från företagshälsovården, regionalt skyddsombud eller annan kunnig person granska arbetsplatsen med nya ögon.

7 Bedöm hur allvarliga riskerna är. Använd gärna en tregradig skala: låg risk (ska förebyggas på sikt), förhöjd risk (måste åtgärdas), hög risk (kräver direkta åtgärder). Riskbedömningen görs som kombination av två faktorer - hur sannolik en olycka är och hur allvarliga följderna av den kan bli.

8 Ta vara på förslag till åtgärder. Fånga upp idéer och åtgärdsförslag från medarbetarna. En öppen stämning på arbetsplatsen medverkar till att alla förslag kan komma fram.

9 Gör en åtgärdsplan, där åtgärder mot höga risker prioriteras. Av åtgärdsplanen bör följande tydligt framgå: problem, åtgärder, kostnader, datum det ska vara klart och ansvarig person för åtgärden.

10 Följ upp, och gör åtgärdsplaner även för övriga risker.

Helene Thornblad

Taggar: