Publicerad 18 september 2006

Introduktion av unga på arbetsplatsen

Tillfälliga jobb och deltidsanställningar kantar de flesta ungdomars väg in på arbetsmarknaden. Omkring var fjärde person mellan 16 och 24 år skulle helst vilja ha ett arbete, men väljer att utbilda sig i väntan på bättre tider.

På jobbet får de unga känna sig nyttiga och blir tagna på allvar. Men den långa väntan på att få komma in på arbetsmarknaden kan också göra omställningen till arbetslivet svårare. De unga ska inte bara lära sig sköta arbetsuppgifterna utan också hur en arbetsplats fungerar. Inte minst viktigt är det med kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet.

Många arbetsolyckor inträffar under en nyanställds första veckor på jobbet. Unga män mellan 16 och 24 år skadar sig mer än någon annan åldersgrupp. Osäkerhet inför nya arbetsuppgifter och bristande kunskap om risker bidrar till detta.

En bra introduktion av ungdomar kan "sätta standard" för bra arbetsmetoder, gott samarbete och ett bra förhållningssätt till arbetsmiljö. Inte bara för arbetsplatsen utan för hela arbetslivet.

Checklista

1 Klargör roller
Klargör chefernas ansvar och roller och låt den nyanställda träffa skyddsombudet.

2 Lär ut bra arbetsmetoder
Se till att den nyanställde har goda föredömen omkring sig.

3 Grunderna i arbetsmiljölagen
Berätta hur ansvar och uppgifter i arbetsmiljöarbetet är fördelade och om ert systematiska arbetsmiljöarbete.

4 Eget ansvar för arbetsmiljön
Klargör att var och en har ansvar för att rapportera fel och brister, använda skyddsanordningar/skyddsutrustning och själv bidra till en bra arbetsmiljö.

5 Särskilda regler för minderåriga
Vissa arbetsuppgifter får inte utföras av minderåriga och särskilda regler gäller för arbetstiden. Gå igenom detta med nyanställda under 18 år.

6 Se och förstå risker
Gör en systematisk genomgång av riskfaktorer på arbetsplatsen.

7 En arbetsmiljöfrågas väg
Förklara hur den nyanställde ska göra om han/hon uppmärksammar ett arbetsmiljöproblem:
. Först ta upp problemet med närmaste chef/arbetsledare.
. Om det inte åtgärdas, kontakta skyddsombudet som har möjligheter att driva frågan vidare.

8 Regler och rutiner på arbetsplatsen
Gå igenom det som är aktuellt för er arbetsplats, exempelvis rutiner för penninghantering, bemötande av hotfulla personer och rutiner för brand/nödsituationer etc.

9 Planera introduktionen i flera steg
Dela upp introduktionen och informera vid flera tillfällen så fastnar den bättre i minnet.

10 Former för introduktion
Välj ut de former för introduktion som passar företaget och den nyanställde bäst. Prova exempelvis faddersystem, mentor eller nätverk.

 

Helene Thornblad

Taggar: