Publicerad 3 september 2007

Vägen till ett lyckat utvecklingsarbete

Verksamhetsutveckling är ett långsiktigt arbete som kräver engage­mang från alla i företaget. Vägen dit är kantad av fallgropar och det gäller att ha en tydlig handlingsplan för att lyckas. Men belöningen blir ofta en trivsammare arbets­plats med hög effektivitet och bättre lönsamhet.

Småföretag som utvecklar allt från affärsidé och organisation till kompetens och kvalitet når ofta resultat i form av högre effektivitet och bättre lönsamhet. Genom att sätta upp gemensamma mål tillsammans med personalen får företagen i många fall också ett systematiskt arbetsmiljöarbete på köpet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett led i att utveckla verksamheten och skapa ständiga förbättringar på samma sätt som de etablerade kvalitets- och miljöcertifieringarna. Med arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i vardagen får småföretagen inte bara nöjda och motiverade medarbetare utan även minskad sjukfrånvaro och färre arbetsolyckor.

En förutsättning för att påbörja och genomföra ett lyckat utvecklingsarbete är att samtliga i företaget är engagerade och står bakom arbetet. Ledningen måste också se till att uppmuntra arbetet, avsätta de resurser som be­hövs och hålla sig ständigt uppdaterad.

För mindre företag finns också mycket att vinna på att jobba med verksamhetsutveckling i nätverk. Då kan företagen vara draghjälp åt varandra, utbyta erfarenheter och få idéer från varandra. Dessutom kan man gemensamt köpa in en konsult som kommer till nätverksträffarna ibland, något som alla tjänar på.

Verksamhetsutveckling steg för steg

1 Kom till insikt. Att vilja utveckla verksamheten är en förutsättning för att lyckas.

2 Gör en plan för utvecklingsarbetet. Hur ska arbetet organiseras? Vilka verktyg ska användas?

3 Tillsätt minst två förändringsledare. Deras uppgift är att delegera, samordna, informera och driva arbetet framåt.

4 Kartlägg verksamheten. Ta reda på vad som är bra och vad som kan förbättras genom enkät, gruppsamtal eller idémöten.

5 Samla ihop, strukturera och analysera resultaten. Man behöver också veta vart förslagen ska ta vägen.

6 Plan för genomförande. Vad kan man ta itu med direkt och vad kan skjutas upp till senare?

7 Gör en checklista. Vad, hur och när ska det göras och av vem? Dela upp i 5-6 delprojekt.

8 Informera kontinuerligt. För att hålla engagemanget levande.

9 Dokumentera förändringsarbetet. Underlättar styrning och prioritering.

10 Undvik fallgroparna. Håll reda på var ärendena ligger och följ tidsplanen. Spara inte de tunga åtgärderna till sist.

Stöd i arbetsmiljö- och utvecklingsarbete

Prevent www.prevent.se - erbjuder utbildning och verktyg i systematiskt arbetsmiljöarbete

Småföretagsenheten www.smaforetagsenheten.nu - ger stöd och genomför projekt för arbetsmiljö och hälsa i småföretag

Nutek www.nutek.se - ger regionalt bidrag för företagsutveckling

Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) www.siq.se - har hjälpmedel för kvalitets- och utvecklingsarbete

Föreningen Svensk Företagshälsovård (FSF) www.foretagshalsovard.se - ger tips på företagshälsovård

Checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete

  • Ordna årliga möten med personalen där ni pratar igenom arbets­miljön. Diskutera arbetsmiljöpolicy och planer, vad som är bra respektive dåligt och vad som kan utvecklas. På lite större småföretag kan en mindre grupp utses som träffas och diskuterar.
  • Gå igenom arbetsmiljön systematiskt med hjälp av checklistor minst en gång om året. Checklistorna bör omfatta de viktigaste arbetsmiljöfrågorna, trivsel och arbetsklimat samt skyddsrond där man kartlägger den fysiska arbetsmiljön. Låt också de anställda fylla i en enkät om arbetsmiljön.
  • Gör en värdering av hur förändringar i verksamheten påverkar arbetsmiljön, till exempel inköp av verktyg, kemiska produkter, ombyggnader och omorganisationer.
  • Anmäl alla arbetsskador till Försäkringskassan. Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöinspektionen. Följ upp och åtgärda så att något liknande inte händer igen.
  • Håll koll på sjukfrånvaron. Misstänker ni att någon sjukdom eller besvär har samband med arbetet bör en utredning göras. Företagshälsovården kan hjälpa till i det arbetet. För någon som varit sjukskriven länge kan arbetsanpassning eller rehabilitering behövas.
  • Se till att det finns goda kunskaper i arbetsmiljöarbetet. Chefer, skyddsombud eller andra medarbetare kan till exempel behöva gå en kurs i Bättre arbetsmiljö (BAM). Uppgifterna kan också behöva fördelas på flera personer. Ibland kan det vara nödvändigt att ta hjälp av regionala skyddsombud, företagshälsovård eller andra experter.
  • Gör en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Har ni gjort vad som bestämdes vid årsmötet? Vad kom fram vid undersökningen av arbetsmiljön? Varför blev det inte åtgärdat? Vad återstår att göra? Vem ska göra det?

Krister Zeidler

Taggar: