Publicerad 28 januari 2008

Chefens guide till ett lyckat arbetsmiljöarbete

När du drar igång ett arbetsmiljöarbete gäller det att alla medarbetare är med på noterna. Som chef kan du fördela uppgifterna i arbetsmiljöarbetet, men det är viktigt att du håller dig uppdaterad om hur arbetet fortskrider, uppmuntrar, informerar och bistår med stöd och resurser.

De företag som är framgångsrika är också de som har lyckats utveckla arbetsförhållanden i samverkan mellan chef, medarbetare och fack. För att stärka den egna kompetensen bör chefer och medarbetare utbilda sig i arbetsmiljöfrågor. Om den inte räcker till kan det vara nödvändigt att anlita företagshälsovård eller annan hjälp utifrån. Här följer några punkter som hjälper dig att dra igång arbetsmiljöarbetet:

Formulera en arbetsmiljöpolicy tillsammans med medarbetarna. Det kan handla om att minska sjukfrånvaron, utveckla arbetsupp­gifter­na eller ge medarbetarna mer inflytande över arbetet.

Skyddsombud. Den lokala fack­liga organisationen kan utse skyddsombud. I annat fall med­arbetarna. På större arbetsplatser bör det finnas flera skyddsombud och ett huvud­skyddsombud. Är det fler än 50 anställda ska det finnas en skydds- eller arbetsmiljökommitté.

Kartlägg arbetsmiljön. Gör återkommande skyddsronder för att bedöma risker och brister i arbetsmiljön. Använd gärna en checklista (finns på www.prevent.se). Att låta personalen besvara en arbetsmiljöenkät kan vara till hjälp.

Prioritera åtgärderna. Vilka bör och kan utföras omedelbart, inom en snar framtid eller på sikt? Åtgärda sådant som går att göra omedelbart. Gör en handlingsplan för övriga åtgärder. En handlingsplan ska visa vad som ska åtgärdas, vem som ska göra det och när det ska vara klart.

Fördela ansvar. Chefen har alltid huvud­ansvaret för arbetsmiljön, men kan fördela arbetsuppgifter på mellanchefer eller andra medarbetare. De ska ha tid, kompetens, befogenheter och resurser för att genomföra uppgifterna.

Dokumentera. Med ett bra dokumentationssystem går det att överblicka vilka åtgärder som vidtagits och vad som återstår. Statistik ska föras över sjukfrånvaro, arbetsolycksfall och tillbud.

Följ upp och informera. Sammanställ årligen vilka åtgärder som har genomförts och vilka som återstår. Har verksamheten förändrats kan nya uppgifter ha tillkommit. Informera medarbetarna om hur långt arbetet kommit.

Rapportera och utred. Alla allvarliga olyckor och tillbud ska rapporteras till Arbetsmiljöinspektionen. Arbetsskador anmäls till Försäkringskassan. Utred all arbetsrelaterad ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud och vidta åtgärder så att de inte riskerar att upprepas.

Rehabilitering. Arbetsgiva­ren ska verka för att medar­betare kan komma tillbaka till arbetsplatsen efter skada eller sjukdom. En arbetsförmåge- och arbetsplatsbedömning genomförs och arbetet anpassas efter medarbetarens förmåga, till exempel med hjälpmedel och lämpliga arbetsuppgifter. Samverka med Försäkringskassan.

10 fallgropar för en chef

1. Isolera dig inte. Hör dig för med erfarna medarbetare och chefskollegor innan du fattar beslut som berör verksamheten.

2. Tro inte att du måste klara av allt på egen hand. Delegera arbetsuppgifterna i stället.

3. Låt inte känslorna styra. Tro inte på allt som sägs utan gör din egen sakliga bedömning. Rådfråga dina chefskollegor eller utomstående expertis.

4. Acceptera din roll. Som chef kan du inte delta i gemenskapen på samma sätt som tidigare. Du tillhör ledningen och alla förväntar sig att du ska agera utifrån det.

5. Gå inte fram som en noshörning. Driv inte igenom beslut och förändringar för snabbt. Du kan förstöra en redan väl fungerande verksamhet. Skapa delaktighet i stället.

6. Undvik att favorisera. Som chef måste du ge alla lika mycket uppmärksamhet, annars skapar du bara konflikter.

7. Pressa inte medarbetarna. Förvänta dig inte att alla ska vara lika engagerade som du, eller att medarbetarna ska sätta jobb före familj och privatliv.

8. Se helheten – inte detaljerna. Fokusera på den övergripande verksamheten och inte småsaker som andra kan ta hand om.

9. Var rak och tydlig. Kommunikation är a och o som chef. Otydliga besked skapar bara osäkerhet och missnöje.

10. Spar inte på beröm. Uppskattning och positiv feedback är en de viktigaste drivkrafterna hos medarbetarna.

Taggar: