Publicerad 10 november 2008

Så förebygger du kemiska risker

För att förebygga kemiska risker på arbetsplatsen krävs en tydlig och genomtänkt organisation som kan se över arbetsmomenten, identifiera riskerna, sammanställa resultaten, delegera åtgärder och sätta ihop en handlingsplan.

Första steget är att skaffa sig en överblick över organisationen och göra en praktiskt fungerande indel­ning. Ett sätt är att dela in respektive avdelning/verksamhet efter yrken, arbetsuppgifter och lokaler och sedan bedöma varje aktivitet för sig. Det minimerar risken för att tappa bort någon del av verksamheten. Det måste vara tydligt vem som ansvarar för vad, både i det förebyggande arbetet och vid en nödsituation.

När organisationen är klar är det dags att se över arbetsmoment och identifiera risker. Tänk på att verksamheters olika delar ofta innehåller olika risker. Ett bra hjälpmedel är att använda ett färdigställt schema, en checklista, som går igenom olika frågeställningar.

När analysen är klar samlar den som är utsedd att leda företagets skyddsarbete in resultaten, delegerar åtgärder och färdigställer en handlingsplan. Skydds- och hanteringsinstruktioner ska formuleras så att alla lätt kan förstå dem. Många skador bland tillfälligt anställda, ofta ungdomar, beror på bristfälliga instruktioner.

Säkerhetsarbetet måste ständigt underhållas genom underhållsrutiner, uppföljning av planer, beredskapsövningar, kontrollrutiner och kontinuerlig översyn av förekommande instruktioner.

FEM STEG VID EN KEMISK OLYCKA

 1. Ta hand om skadade personer och identifiera vilka ämnen som är inblandade.
 2. Klargör vilka risker ämnena orsakar och varna om det finns personer som är hotade. Spärra av utrymmen vid behov.
 3. Besluta om situationen går att hantera på egen hand eller om räddningstjänsten ska larmas.
 4. Undersök om det går att stoppa det kemiska utflödet, eller hindra att det når dagvattenbrunnar, utan att det uppstår extra fara.
 5. Informera berörda myndigheter, personal, press med flera. Fatta beslut om saneringsarbete.

HANTERINGS – OCH SKYDDSINSTRUKTIONER

 • Ska lämnas på ett språk som förstås av arbetstagarna.
 • Ska innehålla instruktioner om hur ett visst arbete eller arbetsmoment ska förberedas och utföras.
 • Ska informera om vilka skyddsåtgärder, inklusive användning av personlig skyddsutrustning, som behövs i de olika arbetsmomenten.
 • Ska informera om vilket arbete instruktionerna är avsedda för, utfärdare och när de skrivits.

KEMIKALIEKONTROLLARBETET:S OMFATTNING

 • Produktval och inköp.
 • Riskbedömning och planering av ny eller ändrad hantering.
 • Utfärdande av hanterings- och skyddsinstruktioner samt instruktion av arbets­tagare.
 • Mottagning av farliga kemiska ämnen, förvaring och omförpackning.
 • Introduktion i nya arbetsuppgifter.

FÖRESKRIFTER OCH LÄSTIPS

 • Kemiska arbetsmiljörisker, Arbetsmiljöverket, AFS 2000:4.
 • Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, Arbetsmiljöverket, AFS 2005:17.
 • Föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalie­olyckor, Arbetsmiljöverket, AFS 2005:19.
 • Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här, Arbetsmiljöverket, ADI 606.
 • Lag om brandfarliga och explosiva varor, (1988:868).
 • Råd och information om hanteringen av kemikalier finns hos Kemikalieinspektionen – www.kemi.se och hos Räddningsverket – www.srv.se.

Lars Soold

Taggar: