Publicerad 28 april 2008

Vägen till en riskfri arbetsplats

Ohälsa och olycksfall i arbetet kan leda till långa sjukskrivningar med avbrott i produktionen och kostnader för sjukfrånvaro och ersättare som följd. För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö är det därför nödvändigt att kartlägga, bedöma och åtgärda riskerna på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen och för att det finns rutiner för att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsförhållandena. Vanliga risker är bland annat blöta och skräpiga golv, buller, tunga lyft, ensidigt arbete, kemikalier, farliga maskiner, stressfyllt arbete och hot och våld.

Riskbedömning bör göras redan i ett tidigt skede, till exempel innan man startar en ny verksamhet, byter lokaler, ändrar arbetsmetoder eller gör organisationsförändringar.

Skyddsombud och medarbetare har oftast störst kunskap om arbetet och bör därför medverka. Ibland kan också externa experter behöva anlitas, till exempel från företags­hälsovården.

En viktig del av arbetsförhållandena är den psykosociala arbetsmiljön. Chefer och arbetsledare bör därför vara uppmärksamma på signaler om ohälsa hos medarbetarna, som hög sjukfrånvaro, nedstämdhet eller stress. Samtidigt är det viktigt att medarbetarna förmedlar sina upplevelser av arbetsmiljön till arbetsledningen.

När kartläggningen gjorts måste åtgärder sättas in så snart som möjligt. En del risker går inte att eliminera. Då får man minska dem så mycket det går, genom att till exempel byta arbetsuppgifter, ändra arbetsrutiner, erbjuda skydds­utrustning, hjälpmedel eller socialt stöd.

RISKBEDÖMNING

Planera
Sätt ihop en partssammansatt arbetsgrupp med arbetsledare, skyddsombud och vid behov någon medarbetare. För att inte bli hemmablind kan det vara bra att ha med någon utomstående, till exempel personal från företagshälsovården.
Samla information
Gå igenom statistik och utredningar över sjukfrånvaro, skador och allvarliga tillbud som inträffat. Vilka orsaker låg bakom ohälsan, olycksfallen eller tillbuden?
Identifiera riskkällor
Gå igenom olika arbetsmoment i verksamheten – steg för steg. Använd sinnena. Är det bullrigt, stökigt, smutsigt? Tänk på utrustning, arbetsställningar, tunga lyft, farliga ämnen etc. Ta hänsyn till om arbetet är stressigt, ensidigt, kunskaps­krävande. Finns det några psykosociala risker, till exempel hot och våld, trakasserier, konflikter? Använd checklistor.
Uppskatta sannolikheten
Hur sannolikt är det att riskkällan kan utlösa någonting? Mycket osannolikt eller ganska osannolikt? Eller är det lite eller mycket sannolikt?

Uppskatta konsekvenserna

Om det skulle hända något hur stora blir då konsekvenserna? Mycket små eller ganska små? Eller blir de stora, eller till och med mycket stora?

Värdera risken
Gör en samlad bedömning av sannolikhet och konsekvens. Är risken försumbar eller acceptabel behöver den kanske inte åtgärdas. Finns det en risk bör den åtgärdas så snart som möjligt. Är risken allvarlig eller mycket allvarlig bör den åtgärdas omedelbart.

Åtgärda risken
Eliminera riskkällan. Är det inte möjligt kan man vidta andra åtgärder för att minska rieken för ohälsa eller olycksfall, till exempel förändra arbetsuppgiften, ändra arbetstider, erbjuda handledning, socialt stöd, skyddsutrustning etc.

Dokumentera risken
Arbetsgivaren är skyldig att dokumentera alla risker och åtgärder. Risker som inte åtgärdas omedelbart bör ingå i en handlingsplan där det står när åtgärden ska vara genomförd och vem som ska se till att det görs. Revidera handlingsplanen löpande.

UNDERSÖKNINGSMETODER

Skyddsrond/arbetsmiljörond
Används för att kartlägga den fysiska arbetsmiljön. Checklistor finns att hämta gratis på www.prevent.se.

Riktade skyddsronder/ arbetsmiljöronder
Kartläggning av risker inom i förväg bestämda områden, till exempel vissa maskiner eller psykisk belastning för ett speciellt arbete. Använd företagshälsovården vid behov.

Personalmöten och enskilda samtal
Låt arbetsmiljöfrågor vara en stående punkt på personalmötena. Medarbetarna kan också få ge sin syn på arbetsförhållandena i enskilda samtal med chefen.

Mätningar
Kan gälla buller, luftföroreningar, vibrationer eller andra mätbara risker.

Medicinska kontroller
I arbeten där det förekommer asbest, härdplaster och nattarbete krävs medicinska kontroller enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Medarbetarenkäter
Låt personalen få svara på frågeformulär om hur de upplever arbetsmiljön. Kan göras anonymt.

Litteraturtips

Risktermometern, Prevent.
Konsekvensguiden, Prevent.
Arbetsrelaterad stress – handledning för det systematiska arbetsmiljöarbetet, Prevent.
Undersökning och riskbedömning i det systematiska arbetsmiljöarbetet – en vägledning,
Arbetsmiljöverket.
Checklistor, Prevent.

Krister Zeidler

Taggar: