Publicerad 19 augusti 2009

Så delas ansvaret för elever på jobbet

Det finns många slags lärlingar och praktikanter på arbetsmarknaden. En del går en utbildning eller deltar i en arbetsmarknadsinsats medan andra är anställda. Därför är det viktigt att reda ut vem som har arbetsmiljöansvaret för dem.

Förutom traditionella lärlingar och praktikanter finns också APU, PRAO och LIA (se faktaruta nedan). Oavsett vilken form det handlar om går skiljelinjen mellan praktikanter och lärlingar som är anställda av arbetsgivaren, och dem som deltar i en utbildning eller en arbetsmarknadsinsats.

Rör det sig om en lärlings- eller praktikantanställning gäller samma förhållanden för arbetsmiljö, försäkringar och personlig skyddsutrustning som vid andra anställningar, alltså att arbetsgivaren har ansvaret. I alla andra fall delas ansvaret mellan utbildningsanordnaren och arbetsplatsen.

Här bredvid ser man hur ansvarsfördelningen ser ut mellan skola och praktikplats för elever på praktik eller i gymnasial lärlingsutbildning.

Fakta om praktikanter och lärlingar

 • PRAO — praktisk arbetslivsorientering för elever i grundskolan. Omfattar oftast perioder om 1–2 veckor i årskurs 8 och 9.
 • APU — arbetsplatsförlagd utbildning för elever i gymnasieskolans yrkesinriktade program. Omfattar minst 15 veckor.
 • LIA — lärande i arbete är den arbetsplatsförlagda delen av en KY-utbildning. KY är en eftergymnasial kvalificerad yrkesutbildning på 1—3 år. En tredjedel av tiden ska vara arbetsplatsförlagd.
 • Gymnasielärling — elev som deltar i försöket med gymnasial lärlingsutbildning. Minst halva utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd, vilket kan vara i form av en lärlingsanställning.

SÄKER ARBETSMILJÖ

 • Skolan ansvarar för att välja lämpliga praktik-platser och för att informera om elevens kunskaper,
  färdigheter och mognad.
 • Arbetsplatsen ansvarar för att eleven får tillräcklig introduktion och handledning och för att arbetet blir säkert.
 • Handledaren ska ha tillräckligt med kunskap och tid för sitt uppdrag.
 • Arbetsplatsen ansvarar för att rapportera tillbud och olyckor som rör eleven till skolan.

MINDERÅRIGAS ARBETE

Arbetsmiljölagens regler för minderårigas arbete gäller för alla lärlingar och praktikanter. Elever kan få utföra vissa arbetsuppgifter som normalt inte får utföras av minderåriga, förutsatt att:

 • Arbetet sker under direkt ledning av utsedd instruktör (yrkeshandledare).
 • Eleven fyller minst 16 år under kalenderåret.
 • Utbildningen styrs av en kursplan.

ARBETSKLÄDER OCH PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

I de flesta fall ansvarar skolan för att förse eleven med arbetskläder (dock inte profilkläder eller uniform, som arbetsgivaren ska ordna) och arbetsplatsen ansvarar för personlig skyddsutrustning. Det är ett gemensamt ansvar att komma överens om vad som gäller i varje enskilt fall.

ARBETSTIDER

Bestäms gemensamt av skolan och arbetsplatsen.

FÖRSÄKRINGAR

Huvudregeln är att skolan ordnar ansvars- och olycksfallsförsäkring för eleven under praktiktiden. Om eleven skadas under praktiktiden betraktas han eller hon som statligt anställd och det statliga kollektivavtalet gäller. Arbetsskadeförsäkringen gäller om eleven genom vårdslöshet eller olycka skadar annan anställd. För skador på företagets eller tredje mans egendom är huvudregeln att företaget har det primära ansvaret.

Helene Thornblad

Taggar: