Publicerad 8 december 2010

Så funkar kontorets samordningsansvar

Samordningsansvar för arbetsmiljön förknippas ofta med byggarbetsplatser. Men även på kontor och i kontorshus där olika yrkesgrupper jobbar ska det finnas en arbetsmiljösamordnare som ansvarar för hälsa och säkerhet.

Fastighetsbolag som hyr ut kontor till en rad olika företag ansvarar för samordningen av arbetsmiljöarbetet så att inte kontorspersonalen och andra yrkesgrupper som är verksamma i huset riskerar att skada sig. Det kan till exempel handla om att hålla ingångarna till kontorshuset fria från snö och is, byta lampor, städa och underhålla gemensamma utrymmen samt att se till att trappor och utrymningsvägar hålls fria från hinder.

– Sedan ska det finnas ett anslag om vem som har samordningsansvar. Hyresgästerna ska också informeras om vad som gäller för till exempel inpassering, rökning, larm och utrymning, säger Stefan Hammer, arbetsmiljökonsult.

Ska kontorshuset renoveras är det fastighetsbolagets arbetsmiljösamordnare och entreprenörens byggarbetsmiljösamordnare som ska planera arbetet för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall samt ta fram skyddsanordningar, sätta upp avspärrningar och andra åtgärder.

– Man kanske behöver göra ett bilningsarbete som innebär att det blir mycket damm, buller och vibrationer. Då kanske man måste förlägga arbetet på natten eller under helgen när det inte är några människor i huset.

Men även de företag som hyr in sig i ett kontorshus har ett samordningsansvar för arbetsmiljöarbetet. Det är för att se till att städare, IT-tekniker, hantverkare och andra yrkesgrupper som jobbar i lokalerna har en hälsosam och säker arbetsmiljö. Den samordningsansvarige ska tillsammans med exempelvis städfirman bedöma vilka risker som kan uppstå och vidta åtgärder för att minska dessa.

– Det ligger i det systematiska arbetsmiljöarbetet att lokalerna ska anpassas för den typen av jobb som utförs. Det behöver bland annat finnas en städskrubb med utslagsvask, golvbrunn, städutrustning och bra belysning och ventilation, säger Stefan Hammer.

Arbetsplatsen ska också vara utformad och inredd så att städare kan utföra sitt arbete och komma åt utrymmen utan att riskera sin hälsa. Detsamma gäller för personal som ska serva kontorsmaskiner, för hantverkare, varuleverantörer och andra yrkesgrupper som är verksamma på kontoret.

Fakta: Arbetsuppgifter vid samordningsansvar

 • Planera och organisera arbetsmiljöarbetet, till exempel med gemensamma skyddsronder och informationsmöten.
 • Samordna olika verksamheter så att inte risker för ohälsa och olycksfall uppstår.
 • Se till att lösa anordningar som kärror, avfallsbehållare, stegar och ställningar kan användas utan risk för skador och ohälsa.
 • Informera all personal om rutiner för larm, utrymningsvägar och var återsamlingsplatsen finns.
 • Ta fram lokala ordnings- och förhållningsregler för exempelvis rökning, inpassering och larmrutiner.
 • Sätt upp anslag om vem som har samordningsansvar på lämplig plats, till exempel i entrén.
 • Informera all personal var första hjälpen-utrustning finns och vem som har utbildning i första hjälpen.
 • Inrätta allmänna skyddsanordningar som räcken, avgränsningar, brandskyddsutrustning och skyltar samt underhåll dessa.
 • Se till att det finns personalutrymmen, som toaletter och matrum, i rimlig omfattning.

Fakta: Litteraturtips

 • Samordningsansvar, Prevent 2010
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, Arbetsmiljöverket
 • Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2, Arbetsmiljöverket
 • Samordningsansvaret för arbetsmiljön, broschyr ADI 203, Arbetsmijöverket


 

Krister Zeidler

Taggar: