Hand på ömmande nacke

Publicerad 10 oktober 2014

Dålig arbetsmiljö ger ont i ryggen

En dålig psykosocial arbetsmiljö ökar risken för ryggont, visar en sammanställning av 30 års forskning på området. Däremot tycks det inte finnas något belägg för att kvinnor skulle vara mer drabbade än män.

Det säger professor Karin Harms-Ringdahl som lett det stora projektet på uppdrag av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

– Det var mycket som förvånade oss, men det mest uppseendeväckande var att den psykosociala miljön hade så pass stor betydelse. Personer utvecklar helt enkelt ryggbesvär i högre grad om de upplever att de har ett pressande arbete med små möjligheter att utvecklas, medan man utvecklar ryggbesvär i lägre grad när man har goda möjligheter att påverka sitt arbete och känner stöd från chef och arbetskamrater, säger hon.

Ett annat fynd som förvånade henne var att kvinnor och män med samma arbetsvillkor utvecklade ryggbesvär i lika hög grad. Detta avviker från den gängse uppfattningen att kvinnor i större omfattning än män skulle drabbas av arbetsrelaterade ryggbesvär.

Även om den psykosociala situationen tillmäts stor betydelse har man inte studerat mekanismerna bakom, men Karin Harms-Ringdahl menar att enligt hennes egen erfarenhet som sjukgymnast/fysioterapeut så är det betydelsefullt att kunna påverka sin arbetssituation och därmed variera sina arbetsställningar.

– Man bör prata med sin chef och sina arbetskamrater om hur man kan underlätta fysiskt krävande arbetsuppgifter. Att den psykosociala miljön rent generellt påverkar hälsan är ju känt från andra sammanhang, men man har inte kunskap om varför det är på det sättet.

Karin Harms-Ringdahl anser att det finns flera sätt att komma tillrätta med de faktorer som tycks skapa ryggproblem. Dels bör man på arbetsplatsen fokusera på förbättringsåtgärder av den fysiska och den psykosociala miljön i enlighet med de forskningsbaserade resultaten som framkommit i rapporten.

– Men sen behöver arbetsgivare och arbetstagare tillsammans diskutera vad som kan göras bättre. Vi har tyvärr inte funnit några studier av god kvalitet där man genomfört förbättringsåtgärder och utvärderat effekterna av dessa på ryggproblemen, men enligt min uppfattning verkar det logiskt att man ställer sig olika frågor kring arbetsuppgifternas organisation.

Exempel på relevanta frågor att ställa kan till exempel vara om man kan åstadkomma mer variation i arbetsuppgifter, arbetsställningar och rörelser eller om det finns hjälpmedel som kan underlätta fysiskt krävande arbete.

Läs mer

Peter Fredriksson

Taggar: ErgonomiStressPsykisk hälsa