Rivning med grävmaskin

Publicerad 16 december 2014

Skadliga kemikalier finns kvar

De som jobbar med härdplaster, rivningsarbete på dammiga byggen eller med gruvmaskiner är allra mest utsatta för skadliga kemikalier. Det visar en kartläggning som finska Arbetshälsoinstitutet gjort.

De som i arbetet kommer i kontakt med härdplaster, lösningsmedel, kvarts, nickel byggdamm och dieselavgaser är allra mest utsatta enligt rapporten. Vid lamineringsarbete överskrids ofta de tillåtna gränsvärdena för styren. Styren är ett lösningsmedel som vid långvarig exponering kan leda till skador på centrala nervsystemet.

Rivning av byggnader medför exponering för cancerframkallande kvartsdamm och finfördelat byggdamm, som kan leda till skador på andningsorganen. Exponering för kemikalier och damm förekommer också i många arbeten i byggindustrin och i många andra industriyrken, bland annat inom betong- och träindustrin.

Inom gruvindustrin utgör kvartsdamm liksom dieselavgaser från maskiner ett problem.

Men det är inte bara industriarbetare som exponeras för skadliga kemikalier. Frisörer samt bagare är andra exempel på utsatta yrkesgrupper .

Risken för att utsättas för skadliga halter av kemikalier och damm på arbetsplatsen är mindre i dag än före millennieskiftet. I dag är man mer medveten om riskerna. Forskning har visat att skador kan uppträda vid lägre koncentrationsnivåer än man tidigare antagit. Det har lett till att gränsvärdena för skadlig exponering sänkts i många fall.

Läs mer

Marianne Zetterblom

Taggar: Kemikalier