Publicerad 22 augusti 2014

Metod för att motverka mobbning

Föreläsningar, gruppdiskussioner och en konkret handlingsplan – det är en metod mot mobbning som testats på tre arbetsplatser inom vård och omsorg. Och de preliminära resultaten pekar på att metoden har effekt.

Margaretha Strandmark, professor emerita i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, har lett ett AFA-finansierat projekt om mobbning sedan 2010.

– Jag vill slå hål på myten att det bara är de som är ängsliga och har en speciell personlighet som blir mobbade, det kan även vara de starka med mycket kompetens, säger hon.

Forskargruppen i projektet har riktat in sig på arbetsplatser inom vård och omsorg. Och efter att först undersökt hur vanligt förekommande mobbning var, valdes tre arbetsplatser med mobbningsproblematik ut. På dessa tre testades olika förebyggande åtgärder. Först fick de anställda möjlighet att vara med på en halvdagsföreläsning för att få ökad kunskap, och därefter kunde de även vara med i en gruppdiskussion för att få möjlighet att fundera över sitt eget agerande i olika fiktiva mobbningssituationer. Slutligen togs en handlingsplan fram för arbetsplatsen. En plan med både ett teoretiskt och ett praktiskt innehåll, som skulle skrivas under av alla anställda.

– De vi intervjuade uttryckte att de behövde mer kunskap om mobbning, så vi tog fram en halvdagsföreläsning. Men det räckte inte, de behövde också få reflektera i smågrupper. Vi tror det är en bra kombination med föreläsning, reflektion och diskussion. Vi har försökt visa det positiva och visa vad ett bra sätt att bemöta varandra på är. Handlingsplanen beskriver bland annat vad en humanistisk värdegrund är och den lyfter frågor om respekt, tolerans och vikten av att ha en empatisk attityd och skapa en mer öppen atmosfär, säger Margaretha Strandmark.

Resultaten av insatserna har följts upp via en enkät till alla deltagare. Och resultaten pekar alltså på att insatserna haft effekt. Andelen som säger sig ha bevittnat mobbning på arbetsplatsen har till exempel minskat avsevärt.

– Vi menar att vi lyckats medvetandegöra frågan om mobbning och att det lett till en mer öppen atmosfär på arbetsplatserna.

Men handlingsplanen har fått kritik för att vara för omständlig och lång, så nu arbetar forskargruppen vidare med att omarbeta den och göra den kortare och tydligare. Och när det gäller konflikthantering har insatserna inte heller lyckats fullt ut, anser Margaretha Strandmark.

– Vi hade med konflikthantering i föreläsningen, men det pågår fortfarande konflikter på arbetsplatserna. Konflikten som i förlängningen kan utvecklas till mobbning. Så det finns mer att göra.

Kartläggningen

I den första kartläggningen projektet gjorde fick 1 550 anställda på sjukhus och inom kommunal äldreomsorg svara på en enkät om mobbning. 
Resultatet visade att:
  • 8,5 procent uppgav att de var mobbade då och då.
  • 2,3 procent uppgav att de var allvarligt mobbade.
  • 18,5 procent hade utsatts för en negativ handling i veckan av sina arbetskamrater.
  • Nästan 22 procent uppgav att de bevittnat mobbning på sin arbetsplats.

 

Carin Hedström

Taggar: ArbetsmiljöarbeteMobbningVerktyg och produkter