Publicerad 8 september 2014

Stress på jobbet kan ge astma

Arbetsrelaterad stress kan ge ökad risk för astma, allergier och luftvägsinfektioner. Det visar en ny undersökning vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Att få problem med astma har blivit allt vanligare de senaste 50 åren. Sjukdomen förekommer mest i industrialiserade länder och bryter oftast ut i barndomen. Men den kan uppstå i vilken ålder som helst. I Sverige är runt 10 procent av alla barn och vuxna drabbade. Orsaker till astma och följder har studerats under lång tid, men hur arbetsrelaterad stress inverkar på sjukdomen har inte undersökts tidigare.

– I ett slumpurval av Sveriges vuxna arbetande befolkning har vi nu studerat sambandet mellan psykosocial stress och astmasymptom, allergier och luftvägsinfektioner. För att se eventuella samband har krav-, kontroll- och stödmodellen använts, säger Roma Runeson Broberg vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Resultatet visar bland annat att personer med låg kontroll över arbetets utförande oftare har luftvägsinfektioner, vilket även gäller personer med lågt socialt stöd från arbetsledare. Personer med lågt socialt stöd drabbas även oftare av astmasymptom.

– När resultaten i undersökningen delades upp framkom skillnader mellan män och kvinnor. Bland männen som besvarat frågeformuläret fanns en koppling mellan sjukdomarna och låg kontroll och lågt socialt stöd, men inte bland kvinnorna, säger Roma Runeson Broberg.

Resultaten delades även upp med avseende på ålder. Då framkom det att samband mellan låg kontroll och lågt stöd i arbetet och astma endast fanns bland deltagare under 40 år. Däremot fanns sambandet mellan lågt stöd från arbetsledare och astma endast bland deltagarna över 40 år.

– En slutsats av studien är att en god psykosocial arbetsmiljö är viktigt för livskvaliteten och skulle även kunna fungera som skydd mot både astmasymtom och luftvägsinfektioner, säger Roma Runeson Broberg.

Den nya kunskapen om relationerna mellan arbetsrelaterad psykosocial stress och luftvägssjukdomar ger flera signaler. Bland annat att satsningar på minskad psykosocial stress i arbetslivet även kan bidra till minskad luftvägssjuklighet i Sverige.

Peter Rehnfeldt

Taggar: AllergierStress