Publicerad 17 september 2014

Yrket största riskfaktorn

Yrket i sig är den enskilt största riskfaktorn för att råka ut för en arbetsolycka. För den som arbetar i ett riskfyllt yrke – till exempel inom lantbruk, hantverk eller processindustri – kan risken att råka ut för en olycka vara tolv gånger så stor. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Underlaget i rapporten bygger på statistik över arbetsolyckor som har lett till sjukfrånvaro åren 2003 och 2010. Analysen har utgått från åtta bakomliggande faktorer, som alla antas påverka risken för en olycka med sjukfrånvaro som följd. Studien är den första i sitt slag som Arbetsmiljöverket gjort och Annette Nylund har varit projektledare.

– Traditionellt har myndigheten beskrivit arbetsmiljö genom att titta på en faktor i taget, till exempel yrke eller bransch. Nu har studier genomförts som vägt samman flera faktorer som samtliga visat sig både relevanta och signifikanta för olycksrisken. Och det är först då de olika delarna kan värderas, säger hon.

Resultatet visar alltså att yrket är den enskilt viktigaste riskfaktorn.

– Vi trodde att yrke skulle vara den faktor som hade högst risk, men att den kunde ha så stor påverkan var ändå förvånande. Det här resultatet visar att det verkligen är dags att fördjupa studierna om yrke som en riskfaktor. Allt för många studier stannar vid att bara titta på branschen.

Men även om yrket i sig har den högsta påverkan på risken, är det när flera olika faktorer sammanfaller som risken ökar mest. Förutom yrke är de övriga tre viktigaste faktorerna arbetsplatsens storlek, branschen och individens utbildningsnivå. Ju lägre utbildningsnivå, desto högre risk och ju mindre arbetsplats desto lägre risk. Branschen med högst risk är enligt studien transportbranschen.

Sammanfattningsvis kan en lågutbildad person i ett riskfyllt yrke på en stor arbetsplats i en riskfylld bransch, enligt studien öka sin olycksrisk med 15 gånger. Läggs ytterligare riskfaktorer till, som individens bakgrund – svensk eller utländsk – liksom kön och ålder, kan risken att råka ut för en arbetsolycka som leder till sjukskrivning öka med 25 gånger.

– Att utländsk bakgrund är en riskfaktor är både oroande och viktigt att ta på allvar. Ny kunskap är också att kön är den faktor i analysen som i lägst utsträckning bidrar till ökad risk. Tidigare har risken varit mycket större för män. Resultat visar alltså att arbetsgivare inte kan lägga mindre resurser på arbetsplatser där kvinnor finns, säger Annette Nylund.

Läs rapporten

Carin Hedström

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador