Man sätter upp trafikskylt vid motorled.

Publicerad 25 augusti 2015

Avgaser kan ge demens

Avgaser kan vara en bidragande orsak till att människor utvecklar demens. Det visar en nyligen publicerad studie från Umeå universitet.

Studien är genomförd på 2000 personer i Umeå under 15 års tid och enligt forskaren Bertil Forsberg är resultaten sensationella. På Umeå universitets hemsida skriver han att studien visar på ett
samband mellan vilken avgashalt man har vid sin bostad och risken att få en demensdiagnos. Det är cirka 40 procent högre risk att drabbas av demenssjukdom bland de 25 procent som har sämst luft där de bor, jämfört med de 25 procent som har bäst luft.

Magnus Svartengren, professor och överläkare på Arbetsmiljöverket, tycker att studiens resultat ska tas på allvar och att de är intressanta även ur ett arbetsmiljöperspektiv.

– Många medicinska sjukdomar har setts som genetiska, men miljön spelar stor roll, det vet vi. Och vi vet redan att luftföroreningar kan ha effekter på till exempel hjärta, kärl, lungor, utvecklingen av allergier och cancer. Min personliga tro är att miljön spelar stor roll för en lång rad hälsoeffekter som vi inte har koll på i dag, säger han.

Men det behövs fler studier som bekräftar resultaten för att Arbetsmiljöverket ska ändra sina riktlinjer för exponering för avgaser.

Det finns en möjlighet att resultaten kan ha med socioekonomiska faktorer att göra, eftersom vi vet att ohälsan är starkt kopplad till det. Och även om studien är välgjord med en etablerad metod är det här faktorer som är väldigt svåra att kontrollera.

Samtidigt påpekar Magnus Svartengren att Umeå-studien visar på ett tydligt samband även vid exponering för mycket låga halter av kväveoxid. Mycket lägre än Arbetsmiljöverkets gränsvärden och mycket lägre än de halter som enskilda individer som jobbar i miljöer med avgaser riskerar utsättas för. Så sammanfattningsvis är det viktigt att vara fortsatt försiktig med exponering för motoravgaser, anser han. Särskilt på arbetsplatser där motorfordon används i slutna utrymmen, som i gruvnäringen, i garage och i tunnelbyggen.

Generellt vet vi att motoravgaser är onyttigt och kanske accepterar vi för höga halter i dag. Samtidigt kan det vara svårt att koppla risker till en enda faktor, som kväveoxid. Och utan mer kunskap är risken att vi gör fel åtgärd för att komma till rätta med problemet.

Att det kan vara svårt att förebygga exponering för kväveoxider har även med traditioner att göra, anser Magnus Svartengren. Vi gillar våra motorer och bilar och har svårt att hitta andra alternativ. Och vi tillåter personal i hemtjänsten att utsättas för tobaksrök, vilket egentligen inte är acceptabelt. Men visst görs förebyggande arbete, till exempel genom satsningar på eldrift.

När det gäller arbetsmiljö kan det vara så att det för individen inte är en jätterisk, men på gruppnivå kan det ha stora effekter. Så det viktiga är att vi bygger ett samhälle där vi försöker hålla nere exponeringen för alla.

Taggar: Kemikalier