Publicerad 27 oktober 2015

Byggbranschen ska få stöd i hälsofrågor

Företagshälsovård

Vilket stöd behöver byggbranschen från företagshälsovården? Och vilken kompetens har företagshälsorna att leverera det som krävs? De frågorna ska forskare vid Luleå tekniska universitet söka svar på i en ny studie.

Byggföretagen använder sig inte av företagshälsovården i sitt arbetsmiljöarbete så mycket som de skulle kunna. Företagshälsovården har ofta inte den kompetens som branschen behöver. Företagshälsovården å sin sida kan inte bygga upp specialistkompetens, eftersom byggbranschen inte frågar efter den.

– Det är lite av moment 22, säger Leif Berglund, forskare vid Luleå tekniska universitet. Eftersom byggbranschen inte efterfrågar branschkunskaper, så utvecklar företagshälsovården inte den specialistkompetens som byggföretagen behöver. 

I ett nytt forskningsprojekt ska han och doktoranden Maria Johansson försöka få grepp om vilket stöd byggbranschen önskar sig, när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete, säkerhet och hälsofrågor.

De ska bland annat intervjua arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare, chefer och skyddsombud i branschen. Vidare ska de inventera vilka tjänster som företagshälsovård, primärvård och arbetsmiljökonsulter erbjuder byggbranschen. Syftet är att få en systematisk bild både av hur behoven ser ut och av vilka tjänster som faktiskt köps och säljs.

Leif Berglund hoppas att studien ska göra det tydligt vilka risker och behov i det finns byggbranschen och därmed leda till bättre kompetens hos bolag som säljer företagshälsovårdstjänster.

Det finns i dag stora skillnader mellan större och mindre företag när det gäller kunskap i arbetsmiljöfrågor och systematik i arbetsmiljöarbetet, menar han. Därmed behöver företagen olika typer av stöd från företagshälsovården. Det gäller inte minst underentreprenörer med utländsk arbetskraft.

– I byggprojekt jobbar dessutom ofta många företag ihop, som kan ha helt olika arbetsmiljö- och säkerhetskulturer.

Fram till 1993, då reglerna för statsbidrag ändrades, fanns en särskild företagshälsovård för byggbranschen. Bygghälsan byggde med tiden upp stor kompetens om branschens specifika frågor. Många verkar sakna den. Leif Berglund tror dock inte att Bygghälsan kommer att återinföras.

– Det verkar inte vara på gång, men man vet ju aldrig, säger han.

Projektet beräknas pågå fram till 2018. Det finansieras huvudsakligen av AFA Försäkring och till en mindre del av byggbranschens organisation för forskning och utveckling, SBUF.

Taggar: Arbetsmiljöarbete