Publicerad 4 maj 2015

Inhyrd personal har svårt att känna tillit

Personal som hyrs in känner inte bara mindre tillit till sina arbetskamrater än dem som är fast anställda. De känner även mindre tillit till andra människor i samhället. Det visar en ny avhandling i sociologi.

Sven Svensson är doktorand på Mittuniversitetet och har i en avhandling tittat närmare på hur personal som arbetar som inhyrda via till exempel bemanningsföretag upplever sin arbetssituation.

– Vi har studerat inhyrd personal och delat upp dem i två kategorier; de som frivilligt valt arbetet som inhyrd respektive de som hellre skulle vara traditionellt anställda. Det visade sig att de som hellre skulle vilja ha en traditionell anställning har lägre tillit till de kundorganisationer som hyr in dem än de som själva valt att vara bemanningsanställda, säger han.

Tillit är ett fenomen som bland annat främjas av resurser vi får i jobbet. Tidigare forskning har visat att inhyrd personal inte får samma resurser som direktanställd personal. Det gäller exempelvis tillgång till kompetensutveckling. Sven Svenssons avhandling visar dock att även om inhyrd personal har samma möjligheter som fast anställda känner de ändå svagare tillit.

En orsak till att inhyrd personal känner mindre tillit till andra människor kan vara den brist på kontinuitet som präglar den typ av flexibla arbetsformer som personalinhyrning är ett exempel på.

– Detta kan i sig ha en negativ påverkan på sammanhållningen och tilliten mellan människor. I avhandlingen pekar jag på ett negativt samband mellan att arbeta som inhyrd och generell tillit till andra människor i samhället, men det krävs fördjupande uppföljningsstudier för att mera detaljerat slå fast vad det är i arbetet som inhyrd som driver det resultatet.

Sven Svensson kommer framöver att arbeta med fördjupade analyser av sambandet mellan tillit och typ av anställningsform.

– Det framhålls ofta i det offentliga samtalet hur ökad flexibilitet på arbetsmarknaden är någonting oproblematiskt och önskvärt, men resultaten från min avhandling visar delvis en annan bild. Förhoppningsvis kan avhandlingen bidra till en mera nyanserad debatt, säger han.

Fakta Avhandlingen

Avhandlingen bygger huvudsakligen på två studier genomförda som enkätundersökningar i totalt fyra organisationer som hyr in personal. I den första delstudien var det 140 personer som deltog, den andra delstudien hade 1000 deltagare. I analyserna har olika former av inhyrd personal, till exempel personal som är inhyrd från bemanningsföretag, jämförts med traditionellt direktanställd personal. Till avhandlingen

Taggar: Arbetsmiljöarbete