Publicerad 18 mars 2015

Rättvist ledarskap ökar produktiviteten

Ledarskap

Rättvist ledarskap är bra för produktiviteten, visar en ny studie. Även när det finns arbetsmiljöproblem presterar de anställda bättre om chefen är schysst och det sociala klimatet på jobbet är gott.

Hur påverkar psykosociala faktorer i arbetsmiljön produktionsbortfall? Den frågan har Malin Lohela Karlsson, vid institutionen för miljömedicin, Karolinska institutet, undersökt i en studie tillsammans med två forskarkolleger.

Drygt 300 universitetsanställda fick svara på om de hade upplevt arbetsmiljörelaterade problem på jobbet den senaste veckan. De fick även ta ställning till ifall arbetsmiljöproblemen hade påverkat deras arbetsprestationer.

Rättvist ledarskap och bra socialt klimat är faktorer som påverkar prestationerna – och minskar därmed produktionsbortfallet, kunde forskarna se.

– Det har stor positiv betydelse att ledarskapet är rättvist, att kraven i arbetet upplevs som rimliga och att arbetsplatsen kännetecknas av att det råder lika villkor, säger Malin Lohela Karlsson. På sådana arbetsplatser upplever de anställda lägre produktionsbortfall, trots att de uppger att det finns arbetsmiljöproblem.

Lika villkor betyder i det här sammanhanget inte att man har samma lön, eller samma arbetsuppgifter, förtydligar hon. Det handlar snarare om att arbetsplatsen kännetecknas av att människor behandlas lika, oavsett exempelvis kön eller etnicitet.

Rolltydlighet, det vill säga att de anställda vet vad som förväntas av dem, verkar också minska det arbetsmiljörelaterade produktionsbortfallet.

De som tyckte att chefen var rättvis och rollerna tydliga påverkades alltså mindre av arbetsmiljöproblem. Men studien ger inte svar på vilka slags brister i arbetsmiljön som de anställda tänkte på när de svarade.

– Det vet vi inte, säger Malin Lohela Karlsson. Det vi kan se är att oberoende av vad arbetsmiljöproblemet är, så är de psykosociala faktorerna viktiga för att minska produktionsbortfall.

Nu ska forskarna gå vidare och låta chefer på motsvarande sätt koppla ihop arbetsmiljöproblem och produktionsbortfall. Tanken är att resultaten så småningom om ska kunna omsättas i konkreta insatser för att förbättra arbetsmiljön. Studien är en del av ett forskningsprojekt (stött av AFA Försäkring) som ska ta fram en modell för att räkna ut de ekonomiska vinsterna med förbyggande arbetsmiljöinsatser. Syftet är att göra företag mer medvetna om kostnaderna för arbetsrelaterad ohälsa och arbetsmiljöproblem.

Till den vetenskapliga artikeln

Taggar: ArbetsmiljöarbeteChef