Publicerad 5 juni 2015

Ställ arbetsmiljökrav vid upphandling

Upphandling

Vid upphandlingar av varor och tjänster är det ofta priset som avgör. Men faktorer som säkerhet och hälsa får allt större betydelse om tydligare arbetsmiljökrav ställs, visar en ny kunskapssammanställning.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att sprida kunskap om områden som har betydelse för arbetsmiljön i Sverige. Därför kommer flera kunskapssammanställningar att presenteras framöver. Den första handlar om upphandling och arbetsmiljö.

– Det saknas idag uttryckliga lagkrav för att ta hänsyn till arbetsmiljön för dem som arbetar med upphandlade tjänster. Forskningen visar att det försvårar arbetsmiljöarbetet, bland annat på grund av bristfälliga kunskaper och otillräcklig vägledning, säger Johan M. Sanne vid IVL Svenska Miljöinstitutet.
Han är författare till rapporten Upphandling och arbetsmiljö(arbete) som nyligen presenterades vid ett seminarium på Arbetsmiljöverket.

42 studier ligger till grund för rapporten. De handlar främst om arbetsolyckor i bygg-, transport- och städbranschen. Än så länge finns det få studier av ohälsa som orsakas av långsiktiga hälsorisker, inom till exempel vård- och omsorg.

– I de här studierna framkommer det att arbetsmiljöstyrningen kan bli mer effektiv om fler aktörer och experter deltar i upphandlingsarbetet än idag, det kan till exempel vara arbetsmarknadens parter, skyddsombud, leverantörers anställda och tillsynsmyndigheter, säger Johan M. Sanne.

Han menar att upphandlingar kan ge goda förutsättningar för att förebygga arbetsskador och ohälsa framöver.

– Det kan göras genom att underlätta, styra, stödja och samverka med leverantörens arbetsmiljöarbete, och ibland ersätta eller komplettera när dennes arbetsmiljöarbete brister, säger Johan M. Sanne.
I samband med presentationen av rapporten fick gruvbolaget LKAB möjlighet att berätta om hur de utvecklat arbetsmiljökraven i sina upphandlingar.

– Vi ska inte ta över arbetsgivaransvaret, utan snarare hjälpa och motivera våra leverantörer med att utveckla sitt eget arbetsmiljöarbete, berättar Henrik Magnusson vid LKAB.

Från början hade bolaget 150 olika dokument om arbetsmiljöfrågor. De har nu samlats i en leverantörshandbok, där bland annat regler för leverantörer i andra och tredje led framgår, liksom skillnaderna mellan inhyrning och anlitande.

– LKAB ska vara experter på att ställa rätt frågor, vara synliga och agera förebilder genom tydligt kravställande för våra leverantörer, säger Henrik Magnusson.

Även Trafikverket har arbetat mycket med säkerhetsfrågor de senaste åren. I ett samarbete med två branschorganisationer har en överenskommelse tagits fram.

– Tydliga kontraktskrav, tydlig ansvarsfördelning och enhetlig uppföljning av olyckor är några av punkterna, berättar Gordana Markovic vid Trafikverket.

Visionen är att noll olyckor ska ske i anläggningsbranschen 2016. Då är upphandling en viktig del.

Taggar: Arbetsmiljöarbete