Publicerad 1 oktober 2015

Vänliga jobbar sämre i kontorslandskap

Kontor

Personligheten kan spela roll för vilka kontorsmiljöer vi jobbar bäst i. Vänliga människor tycks bli mer distraherade än andra i stora kontorslandskap, visar forskaren Aram Seddigh i sin avhandling.

Anställda som arbetar i kontorslandskap känner sig oftare störda och stressade än de som har egna rum. Ju större ett kontorslandskap är, desto mer distraktion och stress rapporterar arbetstagarna. Problemen ökar om arbetsuppgifterna kräver koncentration.

Människor med en viss typ av personlighet kan också ha svårare än andra att jobba i stora kontorslandskap. Det konstaterar Aram Seddigh vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, som nyligen lade fram sin avhandling om kopplingen mellan kontorstyper, prestationer och stress. I en av studierna fick deltagarna skatta sin egen personlighet utifrån en rad olika variabler. De som beskrev sig själva som vänliga upplevde mer problem i stora kontorslandskap.

När många människor delar arbetslokal, och det blir mycket liv och rörelse, är det viktigt att kunna vara tydlig, menar Aram Seddigh.

– De som skattar sig som vänliga kanske inte står på sig och uttrycker sina behov. Då vet inte andra hur de ska visa hänsyn till de här personerna. I mindre kontorslandskap lär man ju känna varandra på ett annat sätt.
Men det är inte självklart att eget rum – cellkontor, som det också brukar kallas – är bäst för prestationerna.
Aram Seddigh och hans kolleger mätte bland annat hur tjänstemän presterar i eget rum, jämfört med om de sitter i kontorslandskap. Drygt 500 personer gjorde flera tester av arbetsminnet, först i en tyst miljö, därefter i sin vanliga arbetsmiljö. De jämfördes med en kontrollgrupp som utförde bägge testen i tyst miljö.

– Ju större kontorslandskap, desto mer föll prestationerna när testet gjordes under normala betingelser, säger han. Men arbetsprestationerna för dem som satt i cellkontor föll lika mycket, trots att en lägre andel uppgav att de blev störda.

Det skulle kunna bero på att de som sitter i egna rum ändå störs av ljud från korridoren. En annan tänkbar förklaring är att tjänstemän som arbetar i kontorslandskap är mer tränade på att stänga ute kollegernas prat och annat buller än vad personer är som sitter i egna rum.

– I ett cellkontor är ju allt ljud, till exempel från telefonen, riktat till dig. Det kan ge sämre incitament att stänga ute störningar.

Det går inte att säga att en viss typ av kontor alltid är bättre än andra, sammanfattar Aram Seddigh.

– Arbetsplatser är mycket komplexa. Det är så många faktorer som påverkar.

Det viktigaste en organisation kan göra för att hålla koll på kontorsarbetsmiljön är att regelbundet och systematiskt följa upp sina egna kontor, anser han. Då finns det ett bra underlag för eventuella förbättringar.

Definition kontorstyper

  • Stort kontorslandskap: fler än 25 personer
  • Medelstort kontorslandskap: 10 - 24 personer
  • Litet kontorslandskap: 4 - 9 personer

Taggar: Arbetsklimat