Publicerad 6 mars 2015

Viktigt med vila på jobbet

Hälsofrämjande

Forskare i Skåne ska undersöka vad som gör att anställda trivs och vill stanna kvar. Ett annat syfte med studien är att undersöka hur återhämtning i arbetet kan se ut och vilken betydelse den har.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan forskare på Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad. Professor Margareta Troein Töllborn leder studien.

– Traditionellt har vi funderat över vad som gör människor sjuka. Men nu vill vi titta på hälsan ur ett salutogent perspektiv, det vill säga hur vi bevarar och utvecklar hälsan. Vad är det egentligen som gör att man trivs på jobbet och inte blir sjuk?

Projektet som fått finansiering av AFA Försäkring föregicks av en pilotstudie där sjukvårdspersonal på vårdcentraler svarade på en enkät. Enkätresultaten visade att en viktig faktor för att personalen skulle må bra var att de hann återhämta sig under tiden de fanns på jobbet. Att undersöka hur återhämtning i arbetet kan se ut blir alltså en viktig del i forskningsprojektet.

– Det finns mycket forskning om att det är viktigt med återhämtning, sömn, motion och bra relationer. Men återhämtning har främst studerats utanför jobbet. I vår studie lyfter vi fram återhämtning i arbetet. Vi vill alltså ta reda på hur vi kan organisera arbetet så att människor förblir friska och vill stanna kvar.

Och att arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi kan hänga ihop visas till exempel i en studie av sjukhus i England, enligt Margareta Troein Töllborn. På avdelningar med låg personalomsättning och hög trivsel var vårdtiderna kortare och komplikationerna färre, på avdelningar med låg trivsel och hög personalomsättning var vårdtiderna längre och komplikationerna fler.

Att hitta faktorer som gör att medarbetare vill stanna på jobbet är därför mycket viktigt, understryker hon. Inte minst i områden som primärsjukvården och skolan, där det är centralt med kontinuitet för att få en bra upplevd kvalitet. Men vilka faktorerna är återstår alltså att se.

– Hälsa är också arbetsglädje. Och jag kan gissa att det som spelar roll till exempel är god sammanhållning, att få möjlighet att prata med varandra, att glädjas tillsammans, att få beröm när man klarar något bra och känna sig som en viktig kugge i laget. Är du nöjd vid arbetsdagens slut är chansen större att du orkar med jobbet, säger hon.

Fakta om studien

Studien ska bygga på intervjuer med flera fokusgrupper, med cirka 8 personer i varje, från vårdcentraler i nordöstra Skåne. Eventuellt genomförs även individuella intervjuer. Därefter genomförs en intervention – det vill säga något i arbetsmiljön förändras för att kunna mäta om personalen upplever någon skillnad i hur de mår och orkar med sitt arbete.

Taggar: ArbetsmiljöarbeteMå bra