Publicerad 3 juni 2014

Utbrända skadas oftare på jobbet

Den som är utbränd löper större risk att skadas allvarligt. Det visar resultatet av en undersökning som finska Arbetshälsoinstitutet gjort bland anställda inom den finska skogsindustrin.

Risken att drabbas av en arbetsolycka är 19 procent högre för den som lider eller har lidit av arbetsrelaterad utmattning. Det visar en ny finsk studie som publicerats i Journal of Occupational Health.

I studien pekar docent Kirsi Ahola vid Arbetshälsoinstitutet på att det är framförallt symptom som trötthet och cynism som är förenade med förhöjda olycksrisker, detta eftersom dessa symptom ofta ger förändrade attityder som gör de drabbade mindre aktsamma och slarviga.

De vanligaste typerna av olycksfall var halknings- och fallolyckor (59 procent), men arbetsrelaterad utmattning ökade också risken för andra olyckor. Manliga arbetstagare och arbetstagare med manuellt arbete var överrepresenterade bland dem som drabbats av olyckor såväl på arbetet som på fritiden.

I studien lyfter man fram flera varningstecken på att enskilda individer ligger i farozonen för utbrändhet. De vanligaste tecknen är att man inte hinner med sitt arbete samt beteendeförändringar som ökad retlighet eller att man undviker social kontakt.

Även tidigare finska undersökningar har visat att utbrändhet är förenad med ökad risk för fysiska och psykiska sjukdomar. I Hälsa 2011-studien förekom allvarlig arbetsrelaterad utmattning hos två procent av männen och tre procent av kvinnorna, medan lindrig arbetsrelaterad utmattning noterades hos 22 procent av männen och 23 procent av kvinnorna.

I undersökningen bland anställda inom skogsindustrin medverkade drygt 10 000 skogsindustrianställda. Ingen av de medverkande hade fått behandling för olycksfallsrelaterade skador under de två år som föregick bedömningsåret.

Peter Fredriksson

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorStressPsykisk hälsa