Publicerad 3 februari 2015

Allt fler får problem av inomhusmiljön på jobbet

De flesta nya patienter som söker till arbetsmiljömedicinska kliniker kommer på grund av besvär som kan ha att göra med inomhusmiljön. Det visar patientstatistik från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Dålig inomhusmiljö kan ge besvär från slemhinnor och luftvägar. Hosta, irriterade ögon, nästäppa, luftvägsinfektioner och försämring av astma är vanliga exempel på symptom.

Nästan fyra av tio nybesök vid Centrum för arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns landsting 2013 gällde besvär som eventuellt kan kopplas till byggnaderna där patienterna arbetar eller bor. Nybesöken som handlar om exponering för dålig inomhusmiljö har sedan 2008 ökat mer än andra, till exempel de som rör kemikalier och belastning.

Dålig inomhusmiljö kan bland annat bero på fukt och mögel i huset och problem med ventilationen.

– Det finns många fuktskadade byggnader, till exempel skolor, daghem och kontorsbyggnader. Det handlar både om att de är slarvigt byggda och att man slarvar i åtgärder om det till exempel har varit läckage, säger Marie Lewné, chef för enheten för arbetsmedicin.

Totalt tog Centrum för arbets- och miljömedicin emot 269 nya patienter under 2013. Sambandet mellan sjukdomen/symptomen och miljön (arbete eller bostad) bedömdes i sju fall av tio vara säkert, eller sannolikt. Rapporten ger inte svar på hur ofta det fanns ett sådant samband i de ärenden som gällde just besvär kopplade till inomhusmiljö på jobbet.

Patienterna kommer till Centrum för arbets- och miljömedicin i första hand efter remiss från allmänläkare på vårdcentraler. Den näst största gruppen kommer från företagshälsovården. Det är viktigt att poängtera att statistiken enbart speglar hur det ser ut bland dem som har fått remiss, betonar Marie Lewné.

– Det finns patienter som skulle behöva komma hit, men som arbetar på små arbetsplatser, som saknar företagshälsovård, och som den allmänna sjukvården inte fångar upp. Det tycker vi är ett stort problem, säger hon.

I de flesta arbetsrelaterade fall deltar en yrkeshygieniker i undersökningen av patienter på mottagningen. Ofta besöker man arbetsplatsen och diskuterar problemet med arbetsgivaren och skyddsombudet på plats. Vilken återkoppling som arbetsgivaren får i slutändan hänger mycket på vad arbetstagaren vill ska föras vidare, eftersom patientsekretessen är stark. Om det är företagshälsovården som har skickat en anställd till Arbets- och miljömedicin, kan arbetsgivaren använda företagshälsovårdens resurser för att få hjälp att rätta till brister som kommit fram.

Länk till rapporten

Margareta Edling

Taggar: AllergierVentilation