Publicerad 13 maj 2015

Psykisk ohälsa inte bara arbetsgivarnas ansvar

Psykisk ohälsa

Arbetsgivare tar för stort ansvar för psykisk ohälsa bland anställda. Fler aktörer måste involveras. Det anser Svenskt Näringsliv som är kritiska till den nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som var på remiss i höstas.

Psykiska diagnoser är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i arbetslivet. Allt fler blir dessutom sjuka av stress och psykosocial press, trots att arbetsgivare är skyldiga att förebygga psykisk ohälsa genom att bland annat bedöma risker och åtgärda brister.

– Det är inte bara arbetsgivarna som ska bära ansvaret för att situationen ser ut som den gör. Det är en komplex situation vi befinner oss i där problemet växer, säger Anna Bergsten, arbetsmarknadsexpert vid Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv har nyligen släppt en rapport där de diskuterar vad som ligger bakom utvecklingen och hur förändringar av arbetslivet inverkar på hälsan. Ny teknik, nya arbetssätt och förändrade anställningsformer är faktorer som påverkar både arbetsvillkor och privatliv, enligt rapporten.

"Psykisk ohälsa är en samhällsfråga där många aktörer behöver ta ansvar – såväl skolan, psykiatrin, primärvården, myndigheter, företagshälsovården, de enskilda medarbetarna och naturligtvis arbetsgivarna", skriver rapportförfattarna.

En bakgrund till rapporten är Arbetsmiljöverkets förslag till nya regler för hur arbetsgivare ska hantera medarbetarnas arbetsbelastning, arbetstider och konflikter. Svenskt Näringsliv ifrågasätter möjligheterna att nå resultat med en sådan föreskrift och anser att det blir svårt för Arbetsmiljöverket att säkerställa att reglerna följs.

– Vi menar att frågorna om psykisk ohälsa är alltför komplexa för att lösa med en ny föreskrift som dessutom blir både otydlig och subjektiv. Det här kommer inte underlätta för arbetsgivaren, som snarare efterfrågar stöd, hjälp och konkreta verktyg, säger Anna Bergsten.

Från fackligt håll har man invändningar mot rapporten, och menar istället att Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö kommer att bli ett effektivt verktyg för samverkan kring psykosocial arbetsmiljö.

– Det är bra att Svenskt Näringsliv vill göra mer för att förebygga psykisk ohälsa. Men rapporten utelämnar tyvärr viktiga aspekter, till exempel sjukdom i hjärta, kärl och alkoholrelaterad sjukdom som konsekvens av dålig organisatorisk och social arbetsmiljö. Trist att rapporten inte använder den vetenskapligt bäst utvärderade förklaringen till hur ett illa organiserat arbete kan ge upphov till sjukdom – Robert Karasek och Töres Theorells modell: Krav-Kontroll-Socialt stöd, säger Sten Gellerstedt, utredare på LO:s arbetslivsenhet.

Ett av svenskt Näringslivs syften med rapporten är att bidra till en konstruktiv och saklig diskussion om psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö. Christer Ågren, vice VD, efterlyser vidare diskussioner om arbetsmiljöområdet ur många olika perspektiv och infallsvinklar.

– Kanske behöver vi tänka helt nytt inom vissa områden, skriver han i förordet.

Ladda ner rapporten:

Taggar: ChefStressPsykisk hälsa