Publicerad 18 juni 2014

Nya regler från 1 juli

Sanktionsavgifter för den som bryter mot arbetsmiljölagen och nya föreskrifter kring byggnadsställningar. Det är två nya regler inom arbetsmiljöområdet som börjar gälla från 1 juli 2014.

Riksdagen fattade i april 2013 beslut om att införa ett nytt system med sanktioner som ska bli mer effektivt och mindre resurskrävande än dagens system. Tidigare var flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter straffbelagda och kunde leda till böter. Många anmälningar ledde dock inte till straff, och utredningarna tog lång tid och stora resurser i anspråk med Arbetsmiljöverket, polis och åklagare inblandade.

Det nya systemet innebär att Arbetsmiljöverket kan utfärda sanktionsavgift för en arbetsgivare som bryter mot reglerna, istället för att frågan går till polis, åklagare och domstol.

– Sanktionssystemet syftar till att öka motivationen för att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågorna. Om någon skadas eller dör i arbetet är det fortfarande domstolsprocess och straff som gäller, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Sanktionsavgiftens storlek varierar beroende på vilken risknivå överträdelsen har. En överträdelse med en risk för fara för livet kostar exempelvis mer än en överträdelse i en lägre risknivå. Dessutom varierar sanktionsavgiften beroende på företags storlek, vilken beräknas på antalet sysselsatta.

En annan nyhet från 1 juli är föreskrifter om hur byggnadsställningar ska utformas. Varje år anmäler mellan 170 och 200 personer skador vid montering eller arbete med byggnadsställningar. Det vanligaste är att byggnadsarbetare faller från byggnadsställningen, mest på grund av bristfälliga fallskydd. Det näst vanligaste är att ställningen rasar på grund av dålig förankring. Att snubbla eller halka på ställningen är också vanligt.

– Vi har förtydligat reglerna och anpassat dem efter nya omständigheter i branschen. Det är nödvändigt för att få ner olyckstalen inom en redan skadedrabbad bransch, säger Åke Norelius, Arbetsmiljöverkets projektledare för föreskriftsarbetet, i en kommentar.

De nya föreskrifterna ställer också särskilda krav på väderskydd. Väderskydd har blivit allt vanligare för att skydda anställda och byggnader när det är dåligt väder ute. Men ofta monteras byggnadsställningar och väderskydd av olika företag. Om företagen inte är samspelta kan det innebära risker.

Fler ändrade föreskrifter från 1 juli hittar du här:

Marianne Zetterblom

Taggar: ArbetsmiljöarbeteChef