Publicerad 20 mars 2015

Arbetsskadeförsäkringen ska bli mer jämlik

Arbetsskador

Sveriges arbetsskadeförsäkring ska utvecklas och förbättras. Det anser socialförsäkringsutredningen och föreslår satsningar på statistik och forskning, ett nytt bedömningsstöd och att ett arbetsmedicinskt råd inrättas.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) har nyligen fått socialförsäkringsutredningens betänkande på 1200 sidor. Det innehåller flera förslag som berör arbetsskadeförsäkringen.
Syftet är att förslagen ska leda till ökad transparens, rättvisa och likformighet för personer som skadas på jobbet.

Utredningskommittén menar bland annat att kunskaperna på området bör öka, bland annat genom att en särskild forsknings- och utvärderingsfunktion införs, med inriktning mot arbetsmiljöområdet.

– Att utredningen föreslår satsningar på forskning och bättre sammanhållen statistik är positivt. Viktigt är att arbetsmarknadens parter är representerade och att forskningen kan omsättas i praktiken, kommenterar Catarina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv utredningens förslag.

För att utveckla ett nytt bedömningsstöd föreslår kommittén att en särskild utredning tillsätts. Uppdraget ska vara att ta fram ett stöd där det tydligt framgår vilka sjukdomar som ska anses utgöra en arbetsskada.

– Vid en första anblick är vi inom LO positiva till utredningens förslag. Vi har varit kritiska till att försäkringen varit ojämnställd och att exempelvis kvinnor inom vård och omsorg ofta inte omfattas. Men vi ska gå igenom hela utredningen och sedan komma med mer konkreta kommentarer till förslagen i vårt remissvar, säger Tobias Baudin, vice LO-ordförande.

När det gäller införandet av ett nytt arbetsmedicinskt råd anser utredarna att Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket är lämpliga myndigheter för att leda arbetet. Kommittén väljer dock att inte ta närmare ställning till rådets placering.

Hela slutbetänkandet i socialförsäkringsutredningen innehåller ett 50-tal förslag till förändringar inom sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. De kommer nu att sändas till remissinstanserna för kommentarer till innehållet.

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador