Publicerad 28 augusti 2015

Beslut om nya stressregler inom kort

Tuffare krav på arbetsgivaren att förebygga stressrelaterad ohälsa och mobbning kan bli verklighet. Nu lägger Arbetsmiljöverket sista handen vid de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det görs inga stora förändringar, jämfört med det förslag som gick ut i höstas. 

Arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling tas upp i det förslag till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö – tidigare kallat psykosocial arbetsmiljö – som Arbetsmiljöverket sände ut på remiss förra året.

Dagens regelverk för de mjuka arbetsmiljöfrågorna har inte varit tillräckligt för att komma till rätta med problemen, enligt myndigheten. En stor del av sjukfrånvaron i Sverige kan kopplas till psykisk ohälsa och den ökar mer än andra typer.

Tanken är att de nya föreskrifterna tydligare ska ge besked om vad arbetsgivare förväntas göra för att förebygga problemen.

Både de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna skriver under på att sociala aspekter av arbetsmiljön spelar en mycket stor roll. Men de har helt olika syn på hur en god psykosocial arbetsmiljö ska kunna uppnås. Enkelt sammanfattat anser Svenskt Näringsliv, i sitt remissvar, att det inte behövs nya, detaljerade regler för dessa komplexa frågor. LO, TCO och Saco å andra sidan välkomnar föreskrifterna, men menar att Arbetsmiljöverket hade kunnat gå länge i vissa avseenden.

Nu arbetar Arbetsmiljöverket med det slutliga förslaget, som ska vara klart i nästa vecka. I mitten av september ska verkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem besluta om det blir några nya föreskrifter, eller inte. Tidigare försök har fallit. De nya reglerna kommer att gälla från mars 2016 om de blir verklighet. 

– Vi har fått bra feedback från parterna, som vi försöker ta hänsyn till, säger Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Men det blir det inga stora förändringar i slutförslaget, jämfört med det som sändes ut på remiss, uppger han.

Fakta den nya föreskriften

De nya föreskrifterna är tänkta att ersätta: Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) och Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18).

Taggar: MobbningStressPsykisk hälsa