Publicerad 22 september 2015

Ny föreskrift ska få stopp på jobbstressen

Ny föreskrift

Så har den till slut blivit verklighet – föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Förhoppningarna är att den ska få stopp på den galopperande ökningen av sjukskrivningar på grund av stress och andra psykosociala faktorer.

Arbetsmiljöverket fattade på tisdagen beslut om den nya föreskriften som träder i kraft den 31 mars nästa år.

– Många i Sverige blir i dag sjuka av faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det gäller bland annat hög arbetsbelastning, snäva tidsramar, otydlighet, samarbetsproblem, konflikter och kränkande särbehandling, säger Ulrich Stoetzer, medicine doktor, psykolog och handläggare på Arbetsmiljöverket.

Turerna kring den nya föreskriften har varit många. Redan på 1980-talet gav Arbetsmiljöverket ut Allmänna råd om den psykosociala arbetsmiljön. Men det har saknats bindande föreskrifter och när myndigheten för drygt tio år sedan försökte få igenom en sådan föll det på arbetsgivarorganisationernas högljudda protester.

Även den här gången har Svenskt Näringsliv i sitt remissvar ifrågasatt behovet av en föreskrift. Orsaken är att den psykosociala biten till skillnad från den fysiska arbetsmiljön är betydligt mer komplicerad och svårtolkad. Svenskt Näringsliv pekar också på de svåra gränsdragningarna mellan arbetsliv och privatliv och orsak och verkan.

– Det här är frågor som är mer komplexa och det har tagit tid, men i dag är forskningen där att vi vet väldigt mycket om de här faktorerna så nu har det kanske varit tid och läge att komma med en sådan här föreskrift, säger Stoetzer.

Varför räcker det då inte med de formuleringar och regelverk som redan finns i arbetsmiljölagen och föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet? Enligt Stoetzer är den nya föreskriften mer tydlig med vilka områden och faktorer arbetsgivaren ska arbeta med, vilket underlättar det förebyggande arbetet.

Det som är nytt handlar framför allt om att organisationerna ska ha kunskaper och kunna formulera mål för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

– Vi har också lagt till arbetstider i det här som ett område man bör titta på. Det handlar om att arbetstidens förläggning kan innebära risk för ohälsa.

Även kränkande särbehandling ingår i föreskriften och att det ska finnas rutiner för hur de ska hanteras.

– Men även att man ser på andra arbetsmiljöfaktorer, som arbetsbelastning, och att det inte ökar risken för att det ska uppstå situationer med kränkande särbehandling.

Arbetsbelastningen är den stora boven bakom ökningen av arbetssjukdomar. För att inte arbetstagarna ska få en för hög arbetsbelastningen ska arbetsgivaren anpassa resurserna efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning eller ändra arbetssätt är några exempel på hur arbetsgivaren ska kunna arbeta förebyggande.

– Framför allt är det förebyggande arbetet viktigt för att folk inte ska bli sjuka av stress, säger Ulrich Stoetzer.

Syftet med den nya föreskriften är att det ska bli enklare att jobba med organisatoriska och psykosociala frågor på arbetsplatsen. Men tanken är också att det ska underlätta inspektörernas arbete.

– Det här blir ett inspektörsverktyg som gör det lättare för dem att kunna ställa tydligare krav och vara mera specificerad vad arbetsgivaren bör arbeta med.

Nästa steg hos Arbetsmiljöverket är att genomföra utbildningar om den nya föreskriften, både internt och externt.

Ladda ner föreskriften:

Taggar: StressPsykisk hälsa