Publicerad 7 januari 2015

Nya lagar påverkar arbetslivet

Sedan årsskiftet kan fler anställda anmäla bristande tillgänglighet på jobbet som diskriminering. Det är en av flera lagjusteringar som kan få följder på landets arbetsplatser.

Vid årsskiftet utvidgades förbudet mot diskriminering i svensk lag. Lagändringen innebär att bristande tillgänglighet kan anmälas som diskriminering inom 16 olika samhällsområden, från socialtjänst till allmänna sammankomster. Tidigare betraktades bristande tillgänglighet som diskriminering endast i arbetslivet och i delar av utbildningsområdet. 

På arbetslivets område har det redan tidigare funnits en skyldighet att vidta tillgänglighetsåtgärder för arbetstagare, arbetssökande och yrkespraktikanter med funktionsnedsättning. 

– En nyhet är att skyddet utökas till att även omfatta den som utan att ha varit yrkespraktikant söker eller fullgör praktik hos en arbetsgivare. Även den som är eller kan bli inhyrd eller inlånad omfattas av skyddet. Förbudet gäller däremot inte personer som på eget initiativ gör en förfrågan om arbete, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen, DO, den myndighet som ska se till att lagen efterlevs.

Det nya förbudet i diskrimineringslagen gäller alla arbetsgivare oavsett storlek på företag.

– Hittills har det uppskattning kommit in 20-30 anmälningar per år till DO som har rört stöd och anpassning på arbetsplatser. Få ärenden har drivits i Arbetsdomstolen, säger Clas Lundstedt.

Vid årsskiftet infördes även en ändring i arbetsmiljölagen. Reglerna har omarbetats för arbetsplatser där det finns risk för brand, explosion, förgiftning eller kvävning. Fyra tidigare författningar har tagits bort. De täcks i stället av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bland annat kemiska arbetsmiljörisker, medicinska kontroller och personlig skyddsutrustning. Ändringen innebär minskad regelmassa och att den administrativa bördan minskar för arbetsgivarna.

 

Peter Rehnfeldt

Taggar: Diskriminering