Publicerad 13 maj 2014

Chefer ger sin syn på arbetsförmåga

I en färsk avhandling berättar arbetsgivare om sin syn på arbetsförmåga i samband med sjukskrivning. Att chefen skapar rimliga förväntningar samt försöker skapa mening i arbetet för den som är eller varit sjukskriven är viktigt för att rehabiliteringen ska fungera bra.

Hittills finns det få studier om hur arbetsgivare ser på arbetsförmåga. Oftast är det specialister inom sjukvården eller på Försäkringskassan som definierar begreppet. Men på många arbetsplatser finns det arbetsledare och personalansvariga som har stor del i rehabilitering och arbetsanpassning.

– Arbetsgivare beskriver att de är med och formar arbetsförmågan hos de anställda. Att ha arbetsförmåga handlar inte bara om att utföra arbetsuppgifter utan hur arbetsuppgifterna utförs. För arbetsgivarna innebär arbetsförmåga att kunna leverera ett resultat med effektivitet, kvalitet och säkerhet. Arbetsgivares roll är avgörande för att hitta balans mellan krav och förmåga, säger Inger Jansson vid Hälsohögskolan i Jönköping.

I sin avhandling "On the nature of work ability" har hon intervjuat tolv arbetsgivare i privat och offentlig sektor. Frågorna har varit öppna för att få fram en opåverkad syn på begreppet arbetsförmåga.

– Flera av de intervjuade kom snabbt in på vilka personliga resurser som är viktiga för att arbetet ska fungera bra för alla på arbetsplatsen. Uthållighet bedömdes vara en betydelsefull resurs, oavsett om det handlar om stillasittande arbete eller om man rör sig mycket i jobbet, säger Inger Jansson.

Vilja, engagemang och intresse angavs också som avgörande förutsättningar. Där menade de intervjuade att deras roll som arbetsgivare är viktig. Främst för att kunna visa resultat av arbetet och skapa mening för de anställda, men även att förväntningarna inte uppfattas som orimliga.

– De arbetsgivarna som hade mycket erfarenhet av rehabiliteringsarbete kunde i regel tillåta det ta längre tid att skapa delaktighet hos den med begränsad arbetsförmåga, säger Inger Jansson.

Flera faktorer som inte ingår vid en medicinsk bedömning av arbetsförmåga ansågs också ha stor inverkan, vilket ger begreppet en vidare innebörd.

– Enligt arbetsgivarna begränsas arbetsförmågan inte bara av hälsoproblem, utan även av privata angelägenheter, exempelvis att bygga hus eller genomgå skilsmässa. Med engagemang och intresse kan man dock överbrygga vissa begränsningar, säger Inger Jansson.

Avhandlingen kan vara användbar för alla som arbetar med arbetsinriktad rehabilitering på företag, landsting, kommuner och myndigheter.

– Jag är lite förundrad över att inte fler undersökt arbetsgivarnas syn på de här frågorna. Deras kunskap är värdefull när fler arbetstillfällen ska skapas. Men detta är något som förhoppningsvis kan tas tillvara framöver, säger Inger Jansson.

Forskningen har gjorts inom Landstinget i Kalmar län och tar även upp arbetsförmåga ur individ- och rehabiliteringsperspektiv.

Peter Rehnfeldt

Taggar: Rehabilitering