Konservburkar som förbinds med en repstump

Publicerad 12 december 2014

Kommunikativt ledarskap lönar sig

En kommunikativ ledare involverar medarbetarna i beslutsfattandet, ger ständig återkoppling och uppfattas som öppen och närvarande. Det ökar i sin tur både motivation och produktivitet på jobbet enligt ny forskning.

Catrin Johansson är professor i organisationers kommunikation vid Mittuniversitetet. I ett tvåårigt forskningsprojekt, som finansierats av KK-stiftelsen och ett flertal stora svenska företag, har hon djupintervjuat chefer och medarbetare på olika arbetsplatser för att ta reda på vilken betydelse ett kommunikativt ledarskap har.

– De flesta var överens om att en kommunikativ chef inbjuder till dialog och delaktighet samtidigt som denne förankrar beslut och säkrar feedback, säger hon och tillägger att detta i sin tur ger mätbara resultat i form av att medarbetarna känner sig mer motiverade, arbetar effektivare och upplever att stämningen förbättras.

I intervjuerna gavs det många exempel på hur det kommunikativa ledarskapet kunde utövas i praktiken. Det kunde handla om så enkla saker som att chefer regelbundet gick runt på verkstadsgolvet och frågade de anställda om hur de hade det, till att chefer lade ned extra tid och energi på att tänka ut exakt hur viss information skulle förmedlas.

– Speciellt det sistnämnda var viktigt när det handlade om stora förändringar som till exempel uppsägningar eller ändring av produktionsinriktningen. De chefer som verkligen tänkt igenom hur de skulle kommunicera detta lyckades bättre än de som bara förmedlade informationen vidare, säger

Catrin Johansson som konstaterar att även om ett kommunikativt ledarskap ses som ett mål för många  organisationer finns det fortfarande en relativt dålig kunskap om hur man ska nå dit.

 

Ett hinder är att man av tradition utgått från ledarens perspektiv och missat de faktorer som finns runt omkring. En chef som till exempel har många medarbetare får av naturliga skäl mindre tid att kommunicera än den som har få. Samma sak om det finns en organisationskultur där man har vattentäta skott mellan de olika nivåerna och där man inte är van vid att ta kritik underifrån.

Men sen innebär ledarskap även en relation där de som ska ledas är en faktor som kan försvåra en dialog. Det kan handla om medarbetare som helt enkelt inte är intresserade av att vara delaktiga utan hellre ställer sig på tvären oavsett vad som kommuniceras.

– De företag som deltog i projektet arbetade väldigt systematiskt med kommunikativt ledarskap. Alla jobbade dessutom aktivt med olika verktyg som till exempel medarbetarenkäter, där man tydligt kunde se vilka åtgärder som krävdes för att utveckla ledarnas kommunikation.

 

Catrin Johansson anser att det kommunikativa ledarskapet kräver en hel del nytänkande i stora organisationer. Förr var det ofta HR- och personalavdelningarna som jobbade med ledarutveckling vilket gjorde att frågor om kommunikation lätt blev förbisedda. I dag krävs det att HR samarbetar med kommunikationsavdelningen, till exempel genom att införa moduler i ledarskapsprogrammen när det gäller hur man initierar dialog, ger återkoppling och använder kommunikationskanaler effektivt i organisationen.

– En annan utmaning är att anpassa ledarskapet i företag med verksamhet i vitt skilda kulturer. Vårt projekt omfattade svenska företag med verksamhet i hela världen. I de intervjuer vi gjorde i USA, Frankrike och Indien såg vi stora skillnader. I Sverige ansågs till exempel delaktighet i beslutsfattandet som väldigt viktigt, men det nämndes överhuvudtaget inte bland medarbetarna i de tre andra länderna, säger Catrin Johansson.

 

Ett av företagen som ingick i forskningsprojektet är Sandvik där man nu arbetar vidare med det kommunikativa ledarskapet.

– Ett prioriterat område är att hitta former för hur vi ska stötta chefer i att anpassa koncernövergripande budskap till team- och individnivå, det vill säga hur vi ska göra för att den enskilde individen ska förstå sin roll i företagets verksamhet, säger Kristina Jämtelid som är Communications Specialist på Sandvik.

Ambitionen är att man på sikt ska få mer engagerade medarbetare och därmed en ökad effektivitet och lönsamhet i verksamheten, och hittills pekar resultaten på att man är på rätt väg.

– Vi vet av egna erfarenheter och tidigare forskning att anställda anser att den närmaste chefen är den mest pålitliga informationskanalen. Därför är det väldigt viktigt att cheferna får de verktyg och den stöttning som krävs för att kommunicera mer effektivt.

Kristina Jämtelid anser också att det kommunikativa ledarskapet ställer ökade krav på samarbete mellan framförallt HR och kommunikationsavdelningen, och eftersom båda är stödjande funktioner till cheferna är det ganska naturligt att det samarbetet fördjupas.

Så kommunicerar du bättre

  • Tänk igenom hur dina förutsättningar för kommunikation ser ut och vad du vill uppnå. Vad kan du förbättra och vad fungerar bra?
  • Se till att du har rätt resurser: tid, stöd från organisationen, kunskap. Vad behöver du för att utveckla din kommunikation?
  • Planera olika typer av kommunikationssituationer och budskap. Vad vill du att den du kommunicerar med ska veta, känna och göra?
  • Lyssna till den du kommunicerar med och sök feedback på din egen kommunikation. Hur uppfattas det du säger? Hur vill din chef/dina medarbetare kommunicera med dig?
  • Skapa tydliga och rimliga förväntningar för din kommunikation. När och hur är du tillgänglig?

Peter Fredriksson

Taggar: RelationerChef