Publicerad 26 november 2014

Långt från jämställt på advokatbyråerna

Trots att kvinnor dominerar landets juristutbildningar är det ytterst få som får ledande positioner som yrkesverksamma jurister. Det visar en ny rapport från stiftelsen Allbright.

De senaste 20 åren har juristutbildningen dominerats av kvinnliga studenter. Sex av tio nyanställda jurister är också kvinnor. Men i ledningsgrupperna är de i minoritet, visar Allbrights rapport.

Sämst på att rekrytera kvinnor till ledande positioner är advokatbyråerna. Endast 14 procent av de tio största advokatbyråernas delägare är kvinnor. Inom Sveriges domstolar och åklagarväsende har representationen av kön dock blivit alltmer jämn. I dagsläget utgör kvinnor nästan hälften av de ordinarie domarna och över hälften av åklagarna.

– Det bygger på ett aktivt och målmedvetet arbete som gjorts. Vår rapport visar att det inte löser något att bara se tiden an. Sedan tidigt 90-tal har kvinnor varit i majoritet bland de utexaminerade juristerna. Om enbart en generationsväxling hade löst problemet hade majoriteten av delägarna på byråerna nu varit kvinnor, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright.

Att så få jurister tar sig till chefspositioner på landets advokatbyråer beror enligt rapporten på de förväntningar som finns på en jurist på en stor byrå. Det handlar till exempel om att ständigt vara tillgänglig, tuffa leveranskrav och att arbeta betydligt mer än åtta timmar per dag.

– Det råder en slags hård cowboykultur på byråerna. Eftersom kvinnor fortfarande tar ut en större del av föräldraledigheten och står för merparten av hushållsarbetet hemma har de svårt att kombinera jobbet med familjeliv.
I börsbolagen, som har samma tuffa krav på leverans, finns fler kvinnliga chefer enligt Amanda Lundeteg.
– Det är ett resursslöseri av byråerna att inte använda sig av alla talanger som finns på företaget. Nu går det miste om potentiella tillväxtmöjligheter.

De jurister som tillfrågats i rapporten tror att jämställdheten kommer att dröja. Inget av de byråer som medverkar har satt upp tidsbestämda mål för när de ska ha lika stor andel manliga som kvinnliga delägare. Den byrå som kommit längst har bara 22 procent kvinnliga delägare.

I rapporten konstateras att det i förlängningen blir ett problem på samhällelig nivå att så få kvinnliga jurister får ledande positioner. Bristen på mångfald gör att lagen skrivs och tolkas av en grupp som i mångt och mycket delar samma erfarenheter.

Tips för ökad jämställdhet

  1. Fördela ansvar Häng inte upp allt ansvar på en person utan inför delat ansvar i arbetsgruppen. Det möjliggör för individen att arbeta mindre periodvis.
  2. Bli inte lat Jämställdhet kommer inte som ett brev på posten och en generationsväxling är inte drivkraft nog. Upprätta verktyg för att behandla problemen och arbeta aktivt med frågan.
  3. Utmana chefsnormen Sporra alla ledartalanger till att sträva efter en chefsroll. Utmana föreställningen om att chefen ska vara en man.
  4. Se prestationen Mät inte dina anställdas arbete efter hur mycket tid de tillbringar på kontoret. Titta istället på prestation och resultat.
  5. Motverka stereotypa könsroller Uppmana de anställda att dela på ansvaret hemma. Uppmana till föräldraledighet oavsett kön.
  6. Inför meritokrati Professionalisera rekryteringen, anställ och befordra på meriter, inte magkänsla. En framgångsrik verksamhet uppstår inte automatiskt genom konsensustänk. Våga anställa fler perspektiv.
  7. Rikta blicken inåt Granska den interna kulturen normkritiskt. Ta reda på vem som anses vara den ideale medarbetaren och vilket beteende som premieras på arbetsplatsen.

Källa: Allbright

Marianne Zetterblom

Taggar: Jämställdhet