Publicerad 12 juni 2015

Chefen måste visa att säkerheten kommer först

Säkerhetkultur

Att chefen och högsta ledningen hela tiden betonar vikten av att jobba säkert är den viktigaste faktorn för att förhindra olyckor och skador på arbetsplatsen. Det visar en ny avhandling.

Malin Mattsson vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, har i sin avhandling undersökt hur olika ledarskapsbeteenden påverkar säkerheten. Avhandlingen bygger både på kvalitativa och kvantitativa studier och hon har bland annat undersökt säkerhetstänkandet på kärnkraftverk och inom industrin.

– Det allra viktigaste för att öka säkerheten är att chefen hela tiden trycker på säkerheten och att man tydligt visar att individens säkerhet är viktigare än produktionskraven, säger Malin Mattsson.

I avhandlingen har Malin Mattsson undersökt tre olika ledarskapsstilar; transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap och ledarskap med uttalat fokus på säkerhet. Transformativt ledarskap har varit trendigt de senaste åren och innebär att chefen motiverar de anställda genom att leda utifrån en gemensam vision, se varje individ och vara en förebild. Transaktionellt ledarskap är en mer traditionell ledarskapsstil som i stort innebär morot och piska, att medarbetarna presterar mot en belöning.

– Det överraskade mig lite att det transformativa ledarskapet inte var så betydelsefullt för säkerheten. Det räcker helt enkelt inte att vara en bra chef utan det krävs också att man hela tiden pratar om och trycker på säkerheten. Vad gäller det transaktionella ledarskapet så var det till och med negativt för säkerheten. Om man visar att produktionen är viktigare ökar antalet olyckor, säger Malin Mattsson.

Det bästa är när vikten av säkerhet kommuniceras både genom information till de anställda, och genom feedback till enskilda medarbetare. I en delstudie som gjordes inom sjukvården visade det sig att när ledare använder sig av fler kommunikationssätt påverkas både hur medarbetarna följer säkerhetsföreskrifter och deras egna initiativ till förbättringar. Det är tydligt kopplat till hur benägna medarbetare är att rapportera avvikelser och brister, vilket i sin tur påverkar patientsäkerheten.

– Att anställda rapporterar brister och "nästan-olyckor" anses som avgörande inom många verksamheter, eftersom det ger en möjlighet att lära mer om vilka beteenden, rutiner eller organisatoriska faktorer som innebär risker. Rätt förutsättningar för att uppmuntra rapportering kan förhindra att en olycka faktiskt inträffar i framtiden, säger Malin Mattson.

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorChefSäkerhet