Publicerad 2 februari 2015

Stressen smittar

Om en medarbetare känner sig stressad och bekymrad över den egna arbetssituationen kan det leda till kollektiv stress på arbetsplatsen om inte chefen lyssnar eller försöker lösa situationen. Det visar en dansk forskningsstudie.

Upplevelsen av stress påverkas mycket av hur chefer och ledning agerar. Om ledningen är tydlig med att man gör vad man kan för att minska pressen och arbetsbördan ger det mer lojala och mindre stressade medarbetare. Det är en av slutsatserna i psykologen Tanja Kirkegaards avhandling ”Stress som ett sociokulturellt fenomen”.

Avhandlingen innehåller bland annat en studie av hur medarbetare på ett medicinföretag hanterat press och en stor arbetsbörda under en femmånadersperiod. Studien visade att laboratoriepersonalen på företaget drabbades av ett slags kollektiv stress medan forskarna på samma företag inte gjorde det. Den grupp som reagerade med kollektiv stress hade starkare sociala band till varandra och var fackligt aktiva. De försökte också lösa sin situation genom en kollektiv strategi.

– Men deras strategi misslyckades eftersom chefen inte ville eller kunde göra något åt problemet. Då blev de handlingsförlamade och fastlåsta i en negativ spiral där frustrationen bara hopade sig, säger Tanja Kirkegaard, forskare vid kliniken för arbetsmedicin i Herning, i en kommentar.

Forskargruppen försökte istället lösa problemet individuellt genom att var och en försökte hitta en strategi för att klara den ökade arbetsbördan.

– Det lät sig göras eftersom deras arbete är friare och de kan jobba var som helst samt har egna rum. De har inte samma naturliga mötesplatser som laboratoriepersonalen, säger Tanja Kirkegaard och tillägger att hon inte värderar vilken metod som är bäst för att komma till rätta med arbetsrelaterad stress.

– Min forskning pekar bara på att det kan vara en rad med organisatoriska och kulturella faktorer som påverkar hur man hanterar arbetsrelaterad stress och de skapar hinder för att förhålla sig på ett alternativt sätt, säger hon och tillägger att det är hinder som ledningen bör ta ställning till.

Marianne Zetterblom

Taggar: Stress