Publicerad 8 maj 2014

Bönder skadas trots kännedom om risker

Mindre stress och bra arbetsflöde kan minska antalet olyckor bland mjölkbönder i Sverige. Men säkerheten prioriteras ibland bort, visar en ny doktorsavhandling.

Varje år anmäls cirka 40 olyckor med nötkreatur till Arbetsmiljöverket. 1-2 av dem är dödsolyckor. Tidsbrist och pressad ekonomi tros öka risken för olyckor. Men även att djuren blir stressade och att mobila fållor och gångar brister i säkerhet.

– Det är många faktorer som bidrar till att olycksriskerna uppstår. Ofta handlar det om samspelet mellan skötare, djur och miljö. Till exempel kan kor uppleva klövverkning (att fila, klippa eller slipa klövarna) som obehaglig och stressande och även djurskötaren kan vara stressad, säger Cecilia Lindahl, som nyligen lagt fram en doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet om riskfaktorer vid hantering av kor på svenska mjölkgårdar.

I arbetet med avhandlingen har både djur och skötare på svenska mjölkgårdar studerats, bland annat genom djupintervjuer med mjölkbönder, pulsmätningar på djur och människor och beteendeobservationer.

– Incidenter som kunde leda till skador var direkt kopplade till djurskötarens upplevelse av höga krav i kombination med brist på kontroll i arbetet, kornas hjärtfrekvens och hur lång tid djurskötarna hade nära fysisk kontakt med djuren, säger Cecilia Lindahl.

I studien deltog tolv mjölkbönder från Skåne till Umeå i djupintervjuer, och på lika många mjölkgårdar i Mellansverige gjordes mätningar och studier under det praktiska arbetet med att driva kor till mjölkning och klövverkning.

– Men det är svårt att ha full överblick över olyckorna som sker eftersom bara en liten del av dem anmäls. Det gör att vi får svårt att utvärdera hur exempelvis lösdrift eller teknisk utveckling påverkar olycksfrekvensen, säger Cecilia Lindahl.

En bakomliggande orsak till att svenska mjölkbönder arbetar under stress och med snävare ekonomiska ramar är sannolikt hårdare konkurrens från andra EU-länder. De svenska mjölkgårdarna har de senaste åren blivit färre och besättningarna större. År 2012 fanns det cirka 5000 mjölkgårdar i Sverige, med i genomsnitt 70 kor per gård.

– Det finns inte någon enskild lösning för att förebygga djurrelaterade olyckor, utan det krävs en kombination av insatser. Det är till exempel viktigt att se till att djurskötarna har rätt kunskaper och att miljön på gårdarna har förutsättningar för en säker djurhantering, säger Cecilia Lindahl.

Ökad kunskap om djurens beteende är avgörande, liksom att mobila grindar och gångar kan uppföras med större säkerhetsfokus.

– De som kan ha nytta av resultaten i avhandlingen är naturligtvis bönderna själva, men även deras organisationer, liksom rådgivare och arbetsmiljöinspektörer. Även de som designar byggnader för djurhållning kan genom avhandlingen få ett tydligare arbetsmiljöperspektiv, säger Cecilia Lindahl, som nu går tillbaka till sin anställning vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Hur olycksstatistiken ser ut om fem år tycker hon det är svårt att säga någonting om. De senaste åren har visat en svagt nedåtgående trend, men den kan snabbt brytas. Arbete med information och kunskapsspridning ser dock ut att vara nödvändigt, även framöver.

Peter Rehnfeldt

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorStress