Publicerad 11 december 2014

Dödsolyckor måste analyseras mer

De senaste årens arbetsmiljöarbete har gett goda resultat, men fortfarande saknas det kunskap om vilka orsaker och mönster som ligger bakom allvarliga olyckor. Det anser Svenskt Näringsliv som i en ny rapport efterlyser fler övergripande analyser av framförallt dödsolyckorna.

Anna Bergsten är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och hon säger att rapporten är ett första steg till en fördjupad diskussion om hur vi ska kunna minska antalet dödsolyckor på våra arbetsplatser, snarare än en samling konkreta åtgärder.

– En av de viktigaste slutsatserna i vår rapport är att vi saknar detaljerade och systematiserade kunskaper om orsakerna bakom dödsolyckorna. Det här gör det svårt att finna mönster och därmed kunna peka ut konkreta åtgärder för att skapa säkrare arbetsplatser. Här behövs det helt enkelt mer kunskap.

Anna Bergsten anser att det även krävs åtgärder för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet, öka kännedomen om regelverket samt ett ökat fokus på säkerhetsarbete och attitydförändringar.

– Om vi tar trafikolyckorna som ett exempel, då ser vi att dessa står för cirka 25 procent av alla arbetsrelaterade dödsolyckor. Det kan finnas vitt skilda orsaker bakom dessa händelser som till exempel bristande underhåll, dålig utbildning, påverkan av alkohol och droger eller yttre omständigheter som väglag och medtrafikanter. Dessa olika omständigheter kräver olika åtgärder, men i dag finns inte uppgifterna sammanställda och systematiserade.

Anna Bergstens förhoppning är att Arbetsmiljöverket tar tag i frågan om behovet av fördjupade kunskaper på det här området.

– När det gäller fack- och arbetsgivarorganisationerna finns det redan i dag en rad branschinitiativ som är viktiga och som vi hoppas ska fortsätta och bli ännu fler.

Samtidigt konstaterar hon att vi i Sverige under lång tid bedrivit ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete vilket gjort att dödsolyckorna minskat med 90 procent sedan mitten av 50-talet, detta trots att antalet arbetade timmar i ekonomin ökat.

– Några av orsakerna bakom detta finns i faktorer som teknikutveckling, strukturomvandling, ökad kunskap, utökat regelverk, samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete, säger hon.

Peter Fredriksson

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador