Publicerad 10 juni 2014

Fler anmäler elolyckor

De senaste två åren har inga dödsfall inträffat i samband med elarbete, och en allt mindre andel olyckor medför skador. Detta samtidigt som antalet rapporterade olyckor bland elyrkesmän har ökat kraftigt under en tioårsperiod.

Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport 2013 visar att antalet inrapporterade elolyckor bland elyrkesmän har ökat från 88 år 2000 till 149 år 2013. Störst förändring kan ses för de elolyckor som inte medfört några sjukdagar.

– De branscher där flest olyckor inträffar är inom elnät och elförsörjning samt inom industrin. Där förekommer större anläggningar och högre effekter som ger ökade risker. Ofta är även en eller flera underleverantörer inblandade i arbetet vilket kan inverka på antalet olyckor, då fler ska ha rätt kunskaper och information, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Enligt rapporten inträffar 80 procent av elolyckorna i samband med felbeteende vid arbete. Ett vanligt misstag är att starkströmsanläggningen inte frånkopplats när arbetet påbörjas.

– Om man gör en spänningslöshetskontroll på rätt anläggning så kan denna olyckstyp undvikas. I tre av fyra fall har detta inte gjorts, säger Lars Jansson.

Rapporteringen av elolyckor visar också att nästan 50 procent av tillbuden sker vid arbete med ny- eller ombyggnader av elanläggningar, och att olyckor med anknytning till kopplingsutrustning uppgår till cirka 40 procent.

– Det är dock mycket positivt att allt fler anmäler olyckor som inträffat. Jag upplever att det främst är yngre personer som är benägna att rapportera incidenter, säger Lars Jansson.

Elsäkerhetsverket arbetar kontinuerligt med att förmedla information och kunskap. Bland annat genom tillsyn på arbetsplatser och genom information och utbildning. Det arbetet kommer fortgå i samma omfattning som tidigare

– Trots allt finns det fortfarande ett stort mörkertal på det här området, som det framöver är viktigt att komma tillrätta med, säger Lars Jansson.

 

Rapporten Elolyckor 2013 är inom kort tillgänglig via elsakerhetsverket.se.

 

Peter Rehnfeldt

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador