Publicerad 28 oktober 2014

Nollvision för dödsolyckor

Regeringen vill se en nollvision för dödliga arbetsolyckor. Andra satsningar gäller företagshälsovård, forskning om kvinnors ohälsa och utbildning av regionala skyddsombud. Det berättar Raimo Pärssinen, ny ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

– Det är viktigt att Arbetsmiljöverket får bättre muskler. Man behöver större möjligheter att göra kvalificerade inspektioner, säger Raimo Pärssinen.

 De ökade resurserna handlar också om att Arbetsmiljöverket ska kunna vara med tidigt i processerna på arbetsmiljöområdet inom EU. Myndigheten behöver dessutom bättre förutsättningar för att ta fram de föreskrifter som behövs i dagens arbetsmiljö, anser Raimo Pärssinen. Han ser det pågående arbetet med en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som mycket viktigt.

Raimo Pärssinen har suttit i riksdagen för Socialdemokraterna i Gävleborgs län sedan 1998. Han har en bakgrund som metallarbetare och har varit fackigt aktiv i IF Metall.

– Jag är glad över att det finns ett så starkt fokus från samarbetsregeringen när det gäller arbetsmiljöfrågor, säger han. Regeringen kommer att arbeta fram en ny handlingsplan för arbetsmiljön, som sedan ska tas i riksdagen.

Ett inslag i den nya budgeten är en särskild fyraårig satsning på forskning om kvinnors arbetsmiljö och arbetsrelaterade ohälsa.

– Sjuktalen domineras av kvinnor, samtidigt som forskningen om kvinnors villkor är eftersatt, säger Raimo Pärssinen. Det handlar bland annat om stress och press i det moderna arbetslivet.

Arbetslivsforskningen behöver stärkas, tycker regeringen. Men att bygga upp Arbetsmiljöinstitutet igen är inte aktuellt, i alla fall inte just nu, säger Raimo Pärssinen.

– Nej, de resonemangen för vi inte. Det är viktigt att vi samlar kunskap och forskning om arbetsmiljön, men i vilken form det ska göras vet vi inte än.

Skyddsombuden har en central roll i arbetsmiljöarbetet, enligt regeringen. I budgeten föreslås höjda statsbidrag till den regionala skyddsombudsverksamheten och dessutom en tillfällig förstärkning, som ska gå till utbildning. Enligt Raimo Pärssinen har intervjuer bland landets cirka 1 200 regionala skyddsombud visat att det behövs både mer och bättre utbildning.

– Vi behöver både utbilda fler regionala skyddsombud och få bättre kvalitet i utbildningen. Skyddsombuden själva säger att de till exempel vill ha bättre kunskaper om psykosocial arbetsmiljö.

Företagshälsovården är en annan betydelsefull aktör. Regeringen vill att fler arbetstagare, genom kollektivavtal, ska omfattas av företagshälsovård. För att stärka företagshälsovårdens kompetens ska särskilda pengar skjutas till, men hur stödet ska se ut framgår inte av budgeten.

För arbetsolyckor med dödlig utgång vill regeringen ha en nollvision.

– Arbetet med att ta fram den ska inledas nästa år. 

Arbetsmiljön i budgeten

Arbetsmiljöverket får ökade anslag från och med 2015. Dessutom föreslås en tillfällig förstärkning under två år, med inriktning på kvinnors arbetsmiljö.

Bidraget till den regionala skyddsombudsverksamheten ökas från 2015. En särskild satsning på utbildning under nästa år.

Särskilda medel 2015-2018 för att finansiera forskning om kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa.

Särskilda medel ska avsättas för kompetensförsörjning inom företagshälsovården.

Regeringen ska, i samråd med arbetsmarknadens parter, ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken.

Margareta Edling

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador