Publicerad 3 september 2014

Partierna om arbetsmiljö

 Arbetsmiljöverkets tillsyn och skärpta regler kring mobbning på jobbet. Det är några frågor där partierna skiljer sig åt när Arbetsliv lät de arbetsmarknadspolitiska talespersonerna svara på några frågor om hur partierna resonerar inför valet i september.

1. Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan under nästa mandatperiod?

(S): Fler trygga anställningar och mer resurser till arbetsmiljöarbetet. Nya resurser till Arbetsmiljöverket och upprustad arbetslivsforskning.

(M): Ska vi nå vårt jobbmål om att fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till 2020 måste fler arbetsgivare se vinsterna av att arbeta systematiskt med förebyggande arbetsmiljöarbete.

(MP):Den viktigaste arbetsmiljöfrågan är den i kvinnodominerade yrken. Vi vill ha fler vuxna i skolan, mer personal inom sjukvård och äldreomsorg. Inom äldreomsorgen vill vi se kortare arbetstid med bibehållen lön.

(FP): Att vi får en ambitiös arbetsmiljölagstiftning som ger trygga arbetsförhållanden i hela EU, till exempel vill vi ha gemensamma och låga gränsvärden för farliga ämnen som asbest och röntgenstrålning.

(C): Den psykosociala miljön med ökad press och stress både på och utanför arbetstiden och mobbning.

(SD): Att avskaffa de ofrivilliga delade turerna inom offentlig sektor.

(V): Schysta arbetsförhållanden och tydligt arbetsmiljöansvar vid utstationering och underentreprenader. Huvudentreprenörens ansvar måste vara tydligt.

(KD): Vi vill satsa på forskning om hur det moderna, allt mer gränslösa arbetslivet påverkar familjeliv, personlig hälsa och barnens välbefinnande. Det är viktigt att offentliga arbetsgivare går före i aktivt arbetsmiljöarbete.

 

2. EU-kommissionen vill minska regelbördan för små och medel-stora företag. Är det ett bra eller dåligt förslag?

(S): Förslaget innebär bland annat att dessa företag inte ska behöva följa arbetsmiljöregler. Det är helt oacceptabelt. De anställdas hälsa och säkerhet ska inte vara beroende av företagets storlek.

(M): Regelförenkling är bra, men det får inte ske på bekostnad av arbetsmiljön och vi accepterar inga generella undantag från arbetsmiljöregler för småföretag.

(MP): Det är ett bra förslag, så länge arbetstagarnas rättigheter inte försämras. 

(FP): Vi är positiva till regelförenkling, men de förslag som finns om möjligheter till lättnad eller undantag för mindre företag gällande arbetsmiljön måste bedömas från fall till fall. Arbetstagare i mindre företag ska inte särbehandlas.

(C): Det är ett bra förslag. Vi anser att reglerna för företagare ska bli enklare så att tiden kan användas till att skapa jobb i stället för att fylla i blanketter.

(SD): Goda villkor och minsta möjliga byråkrati för företagen är en viktig fråga. Vår uppfattning är dock att EU-kommissionen inte ska lägga sig i svensk arbetsmarknadspolitik överhuvudtaget.

(V): Vi vill inte ha undantagsregler som försvagar arbetsmiljöarbetet för miljoner anställda i små och medelstora företag.

(KD): Det är bra att kommissionen vill rensa bland de regler man är källan till. Det är också viktigt att kommissionen håller sig till eget område och inte agerar i sådant som ska beslutas på nationell nivå.

 

3. Behövs skärpta regler när det gäller mobbning på jobbet?

(S): Ja.

(M): Det pågår ett arbete på Arbetsmiljöverket att ta fram nya föreskrifter på området, det blir ett första steg.

(MP): Vi vill se till att Arbetsmiljöinspektionen agerar mer aktivt mot mobbning.

(FP): Handlingsplaner för att ta hand om problem som uppstår är något vi tryckt på länge.

(C): Vi vill utreda en lag mot mobbning.

(SD): Ja.

(V): Ja, arbetsrätten behöver stärkas så att de drabbade kan få sin sak prövad samt få upprättelse och ekonomiskt skadestånd.

(KD): Diskrimineringslagen reglerar de aktiva åtgärder som arbetsgivare måste vidta. Fackföreningar har ett ansvar att kontrollera och övervaka. Viktigt att dessa parter är aktiva.

 

4. Kvinnor har generellt större risk att drabbas av långa sjukskrivningar än män. Det gäller för samtliga yrken. Vad kan man göra åt det?

(S): Kvinnors belastningsskador kan minskas genom annan arbetsorganisation och genusmedvetet arbetsmiljöarbete. Vi vill också att man tar fram föreskrifter när det gäller stressrelaterad ohälsa och förstärker insatser mot hot och våld.

(M): Ökat fokus på kvinnors arbetsmiljö och ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten tror jag är viktiga delar i detta. 

(MP): Vi vill förbättra arbetsmiljön inom dessa yrken samt se till att män tar ett större ansvar för hemarbetet genom exempelvis ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

(FP): Det är viktigt att vi får upp ögonen för den här typen av arbetsskador som uppkommer efter flera års belastning. Inte minst behöver arbetsgivarnas kunskaper i området stärkas.

(C): Vi vill förändra företagshälsovårdens uppdrag med förebyggande och tidiga insatser. Vi har också gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem.

(SD): Vi har anslagit ökade medel till arbetsmiljöforskning för att få en bättre bild av de bakomliggande faktorerna och tror också att en rejäl satsning på personalförstärkning och förbättrad arbetsmiljö inom den kvinnodominerade offentliga sektorn skulle bidra till förbättring.

(V): Kvinnodominerade yrken är ofta fysiskt tunga och personaltätheten låg. Vi vill förbättra säkerheten och hälsan genom mer resurser till tillsyn och forskning, få bort farligt ensamarbete och hot och våld. Ge stöd till arbetsgivare som erbjuder friskvård och företagshälsovård.

(KD): En förutsättning för att både kvinnor och män ska ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och samtidigt kunna fungera i föräldrarollen är ett barnvänligt yrkesliv. En viktig faktor är att kunna påverka sin arbetstids omfattning och förläggning.

Fakta

Följande talespersoner från de olika partierna har svarat på frågorna: Ylva Johansson Socialdemokraterna (S),  Elisabeth Svantesson Moderaterna (M), Mehmet Kaplan Miljöpartiet (MP), Niklas Englund Folkpartiet (FP), Annika Qarlsson Centern (C), Mattias Karlsson Sverigedemokraterna (SD), Ali Esbati Vänsterpartiet(V), Andreas Carlson Kristdemokraterna (KD).
(Partierna är ordnade i storleksordning utifrån antal ledamöter de har i dag i riksdagen. Störst först.)

 

 

 

Krister Zeidler

Taggar: Fokus