Publicerad 3 juni 2015

Ökning av allvarliga arbetsolycksfall

Arbetsolycksfall

Ur ett internationellt perspektiv är risken att råka ut för ett allvarligt arbetsolycksfall i Sverige fortfarande låg. Men risken har ökat och det är en ökning som inte bör nonchaleras. Det menar Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.  

I AFA Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro konstateras även att det finns flera förklaringar till varför de allvarliga arbetsolycksfallen ökar. Dels har rutinerna för anmälan förenklats och dels har ersättningsvillkoren förbättrats. Men riskbilden är fortfarande ojämnt fördelad.
– Det är inte så att alla i arbetslivet har samma risk, vilket kanske är självklart. Men det är fortfarande så att personer i traditionella industri- och hantverksyrken löper flera gånger högre risk än de i tjänstemannayrken, och det förhållandet har inte ändrats så mycket över tid, säger Michel Normark.

Enligt rapporten kommer de allvarligaste skadorna från arbete med maskiner och de vanligaste allvarliga arbetsskadorna beror på fall. Risken att råka ut för ett allvarligt olycksfall ökar med stigande ålder och det gäller framför allt för kvinnor. Kvinnor över 45 år står för 54 procent av de allvarliga olycksfallen. De grupper som löper störst risk att råka ut för längre sjukfrånvaro är till exempel undersköterskor, sjukvårdsbiträden, städare och industriarbetare. De vanligaste diagnoserna för anställda i privat sektor är muskelskelotala sjukdomar, i kommun och landsting är psykiska diagnoser vanligast. Generellt sett ökar andelen psykiska diagnoser, särskilt bland yngre.
- Vi ser att de yngres ökningstakt är högre än de äldres och tycker att man ska titta mer på vad är det som utlöser det här. Är det balans mellan arbete och fritid eller är det andra saker? Och hur får vi tillbaka människor på bra sätt?

När det gäller trenden med ökade långa sjukskrivningar var ett annat förslag att undersöka om män och kvinnor i samma yrkesroller verkligen arbetar med samma saker, på samma sätt och om de är utsatta för samma belastningar.
– Vi behöver också titta på den andel äldre som får problem med kroppen och hur kan man underlätta för dem att jobba vidare, säger Michel Normark.

AFA Försäkring presenterade även andra förslag på insatser. Förslagen handlade dels om att företagen behöver bli bättre på att förebygga både fallolyckor, olyckor med handhållna maskiner och maskinolyckor, som alltså kan få både svåra och långvariga konsekvenser.
– Vissa maskiner är mer drabbade. Det kan handla om den gamla borrmaskinen som står kvar men som inte används så ofta. Men det kan också handla om lyftanordningar och traverser. Kanske bör man inför körkort som det idag finns för truck. 

Till AFA Försäkrings rapport

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador