Publicerad 24 april 2015

Var tionde nätmobbad på jobbet

Mobbning

Chefer och män är mest utsatta för nätmobbning i arbetslivet. De som drabbas skattar sin egen hälsa och sitt engagemang på jobbet lägre än andra. Det framgår av en stor undersökning om vuxenmobbning via internet. 

– Att någon sparkar nedåt brukar man tala om, men vårt material visar att chefer är mer utsatta för nätmobbning än andra i arbetslivet, säger Rebecka Forssell, doktorand vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö högskola.

I forskarteamet ingår också Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, och Sandra Jönsson, lektor i ledarskap och organisation. Alla tre är knutna till institutionen för urbana studier.

Den som via sitt arbete utsatts för minst en kränkning genom mejl eller sociala medier varje vecka under de senaste sex månaderna har bedömts vara nätmobbad. Nästan var tionde person, 9,7 procent, hade utsatts för sådana systematiska kränkningar och negativa kommentarer av en eller flera personer på arbetsplatsen. Resultatet är jämförbart med undersökningar i andra länder.

– Det är få som kallar sig själva för nätmobbade. Det finns mycket skamkänslor kring det här, påpekar Rebecka Forssell.

Resultaten skiljer sig från undersökningar som gjorts av ”traditionell” vuxenmobbning ansikte mot ansikte. Tidigare studier som identifierat könsskillnader visar att kvinnor varit mer utsatta för mobbning än män. Mobbningen har dessutom oftast varit nedåtriktad, från chefer mot underställda.

Nätmobbningen tycks förändra maktstrukturen. En annan förändring är att kränkningar via nätet når de som drabbas både på arbetstid och i hemmet. Det är konsekvensen av att vi förväntas vara nåbara och läsa mejl även när vi lämnat arbetsplatsen.

Undersökningen bygger på en enkät som närmare 4 000 personer i åldern 25-65 år besvarat, lika många kvinnor och män. Bara de som förvärvsarbetat under de sex senaste månaderna eller mer togs med. Svarsfrekvensen är drygt 40 procent.

Den fysiska distansen gör det lättare att kränka andra människor, mobbaren ser inte den som kränks när denne tar emot de negativa och nedvärderande kommentarerna. Ständigt negativa kommentarer av typen ”du som alltid har fel” kan vålla stor skada hos den som tvingas ta emot omdömet vid upprepade tillfällen.

– De som blir utsatta för nätmobbning skattade sin hälsa lägre än de som inte blivit utsatta. De skattade också sitt engagemang i sitt arbete lägre liksom det sociala klimatet på arbetsplatsen.

I undersökningen görs en åtskillnad mellan intern mobbning som kommer inifrån organisationen och extern som kommer utifrån. Lärare och skolledare tillhör de som emellanåt kan råka ut för utifrån kommande mobbning via e-post och sociala medier.

– Intern mobbning brukar vara mer subtil. Den kan vara svår att sätta fingret på, framhåller Rebecka Forssell.

Vanliga uttryck för nätmobbning i arbetslivet är att den som utsätts tas bort från mejllistor och utesluts från den sociala gemenskapen på till exempel Facebook. Ett annat uttryck är att någon ständigt uppger sig ha glömt information som en viss person skickar.

Malmöforskarna djupintervjuar en mindre grupp av dem som nätmobbats i arbetslivet. De är intresserade av att komma i kontakt med fler som har denna erfarenhet.

Taggar: MobbningIT