Publicerad 5 juni 2017

Ny granskning av bemanningsbranschen

Bemanningsanställda

Korta anställningar och anställningar på olycksdrabbade arbetsplatser kan göra att bemanningsbranschen är mer utsatt för olyckor än andra branscher. En granskning som Arbetsmiljöverket gjort visar att det finns brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö. Men branschorganistaionen Bemanningsföretagen är kritiska till granskningen.

Bemanningsbranschen växer och omfattar i dag drygt 76 000 anställda. Många av dessa är unga och oerfarna och var femte är född i ett annat land. Under åren 2011 till 2015 drabbades bemanningsanställda av 13 arbetsolycksfall per 1 000 anställda, att jämföra med 7 arbetsolycksfall per 1000 för samtliga branscher. För bemanningsanställda män var frekvensen 15 per 1 000.

Tre av fyra företag som Arbetsmiljöverket har inspekterat har fått krav på att åtgärda brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det handlar främst om att det saknas rutiner för undersökning och riskbedömning eller att de skriftliga rutiner som finns inte fungerar i praktiken.

– Vi har hittat kundföretag som inte informerar de inhyrda om risker i arbetet eller vart de ska vända sig om något brister i arbetsmiljön. Kundföretagen behöver ha ett tätt samarbete med bemanningsföretagen innan, under och efter en uthyrningsperiod, säger Heli Aarnipuro i en kommentar.Foto: Arbetsmiljöverket

Inspektionerna visar också att det finns bemanningsföretag som inte undersöker arbetsmiljön ute på kundföretagen.

Men branschorganisationen Bemanningsföretagen är kritiska till Arbetsmiljöverkets granskning. De anser att siffrorna är missvisande eftersom granskningen inte kan belägga att det är själva anställningsformen i sig som är en risk.

– Våra medlemmars viktigaste resurs är deras medarbetare, och bemanningsföretagen tar arbetsmiljöarbetet på största allvar. Olyckor som sker på arbetsplatsen är knutna till arbetsplatsen, inte anställningsformen. Det är också det enda inspektionen med säkerhet kan fastställa, säger Ann-Kari Edenius förbundsdirektör Bemanningsföretagen i en kommentar.

Fakta Arbetsmiljöverkets inspektion

Hittills har omkring 650 arbetsplatser inspekterats, varav 260 finns på bemanningsföretag och 390 på inhyrande kundföretag. De inhyrande företagen finns inom bl.a. tillverkningsindustri, parti- och detaljhandel, transport, hotell- och restaurangverksamhet, bygg- och anläggningsbranschen. Inspektionsinsatsen påbörjades i september 2016 och ska pågå till slutet av 2017. Den omfattar drygt 300 bemanningsföretag och omkring 900 inhyrningsföretag.

Så säger lagen bemanningsanställdas arbetsmiljö

Anställda på bemanningsföretag omfattas av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som all anställd personal. Arbetsgivare i både bemanningsföretag som hyr ut personal och arbetsgivare i kundföretag som hyr in personal ansvarar för den anställdes arbetsmiljö. Arbetsgivarna ska tillsammans bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där introduktion är en viktig del.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador