Brandsläckare

Publicerad 5 augusti 2014

10 steg för en bättre skyddsrond

Är det dags för skyddsrond? Följ tio steg och ringa in de viktigaste arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. Med dem som grund kan du sedan göra de rätta insatserna.

Ta med rätt personer
Vanligtvis är det ansvarig chef och skyddsombud som genomför skyddsronden tillsammans. Ibland kan fler behöva vara med, till exempel huvudskyddsombud eller någon från företagshälsan. Men för att ronden ska bli effektiv ska inte för många delta, en bra gräns är fyra personer.

Välj rätt tidpunkt
Se till att ha bra tajming och förlägg skyddsronden en arbetsdag när de anställda är på plats och arbetet pågår som vanligt. Då är det lättare att få en bra inblick i arbetsmiljön. Om det har hänt en olycka, ett tillbud eller om sjukfrånvaron varit stor är det också lämpligt att göra en skyddsrond. Då syns både risker och åtgärder ofta tydligare. Om större förändringar sker på arbetsplatsen kan en skyddsrond också fånga upp hur nya arbetsmetoder eller tekniska hjälpmedel påverkar arbetsmiljön.

Håll koll på protokollet
Ett protokoll ska alltid föras vid skyddsronden. Det görs oftast av arbetsgivaren eller chefen. Protokollet ska visa vilka som deltog i ronden, datum, vilka arbetsplatser som berördes samt de risker och brister som upptäcktes. Om en risk eller brist inte kan åtgärdas direkt ska den föras över från protokollet till verksamhetens övergripande handlingsplan för arbetsmiljön.

Vad har hänt sedan sist
Prata igenom vad som hänt sedan den senaste skyddsronden. Har det skett några arbetsskador eller olycksfallstillbud? Har några risker eller problem uppmärksammats? Vilka förebyggande åtgärder kan i så fall behövas? Har noteringar i protokoll från föregående skyddsrond åtgärdats? Om inte – vad är orsaken?

Ta fram bra hjälpmedel
Skyddsronden blir mer systematisk om en checklista används. Checklistan kan också ge stöd när ronden sammanfattas kan så att inga viktiga punkter glöms bort. Det finns väldigt många olika checklistor för skyddsronder att välja mellan. De mest använda är Prevents checklistor, listorna finns att hämta gratis på www.prevent.se. Arbetsmiljöverket har också användbara uppgifter om skyddsronder, liksom fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Fråga hur ni mår
Börja med att diskutera trivseln och det allmänna arbetsklimatet på jobbet. Finns det arbetsuppgifter eller situationer som är stressande eller har ryckigt tempo? Är kraven i arbetet rimliga? Kan alla vara med och påverka sitt arbete? Finns regelbunden information om resultat och vad som är på gång? Finns det relationer som inte är bra? När det gäller den psykosociala arbetsmiljön finns det också checklistor som kan användas. Det kan dessutom vara motiverat att ta dessa frågor vid ett separat tillfälle, så att ronden inte blir övermäktig.

Gå igenom den fysiska miljön
Bedöm tillsammans vad som är viktigt att gå igenom. Har någon ensidigt eller tungt arbete? Finns det arbetsredskap som är funktionella och används på rätt sätt? Är ljuset som det ska vara? Är temperaturen lagom? Drar det någonstans? Finns det risk för att ljudnivån är för hög? Finns det arbetsredskap som vibrerar eller ger ifrån sig lågfrekventa ljud som kan vara störande? Är kemiska produkter märkta och försedda med informationsblad? Ibland kan det behövas en utökad kontroll för att undersöka arbetsplatsen, till exempel med hjälp av medicinska och tekniska kontroller eller mätningar.

Se över arbetslokaler och hjälpmedel
Arbetsplatsens utformning påverkar ofta jobbet mer än vad många tror. Finns det tillräckligt med plats för att kunna arbeta på ett bra sätt? Är personalutrymmena lättillgängliga och trivsamma? Upplevs lokalerna som välordnade och städade? Finns det utrymningsplaner och tränas exempelvis brandövningar? Är någon på arbetsplatsen utbildad i första hjälpen? Finns det hjälpmedel, till exempel en förbandsväska, lättillgängligt?

Vidga perspektivet
Lyft blicken utanför arbetsplatsen. Hur påverkar verksamheten miljön? Hanteras avfall på arbetsplatsen så att det inte medför risker för andra? Sker transporter och leveranser så att andra inte utsätts för onödig fara? Speglar kraven på arbetsmiljön även hur verksamheten påverkar omgivningen?

Blicka framåt
När ronden sammanfattas ger en checklista stöd så att inga viktiga punkter glöms bort. Se över vad som behöver göras och vem som är ansvarig. Kom överens om när det ni bestämmer ska bli gjort och hur det följs upp. Glöm inte att sätta upp en tid för nästa skyddsrond!

Peter Rehnfeldt

Taggar: Så gör du