Skyddshandskar

Publicerad 25 november 2014

11 steg för bättre inköp

Har du som uppgift att köpa in skyddsutrustning? Genom att följa elva punkter kan du se till att utrustningen används på bästa sätt. Det gör att medarbetarna jobbar säkrare och att arbetsmiljön blir bättre.

1. Känn till ansvaret
Det är arbetsgivaren som har ansvar för att rätt skyddsutrustning används på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska också se till att instruktioner finns och att förvaring och skötsel av utrustningen fungerar. Men de anställda måste också veta vilket ansvar de har för att jobba säkert. De ska medverka till att utrustningen som köps in används och att den tas om hand på rätt sätt.

2. Identifiera risker
Gör en bedömning av riskerna i arbetet innan skyddsutrustningen köps in. Vanligtvis görs riskbedömningen av arbetsmiljöansvarig chef eller motsvarande. Ibland anlitas en utomstående expert. Bedömningen gör att du vet vilka egenskaper utrustningen behöver ha för att ge bra skydd. En felaktig bedömning kan leda till att du väljer fel skydd, eller att utrustningen inte används.

3. Jobba tillsammans
Ta med dem som ska använda utrustningen när riskanalysen görs, och ge dem möjlighet att påverka vad som köps in. Lyssna på medarbetarna för att få reda på vilka risker de utsätts för och vilket skydd de tycker behövs. Då minskar risken att utrustning köps in som ingen använder. Företagshälsovården kan också vara med och ge kunskap om vilken utrustning som behövs.

4. Återvinn kunskap
Ta reda på vad det finns för erfarenheter och resultat från tidigare inköp. Många gånger bygger inköp av skyddsutrustning på bedömningar som gjorts tidigare. Men vissa inköp kan ha visat sig vara fel. Största fördelen med det är att känna till vilka anledningarna var, och att denna gång inte göra samma misstag.
5. Köp inte grisen...
Pröva olika utrustningar innan inköpet görs. Finns det ett stort utbud eller om det är svårt att välja skyddsutrustning, kan olika produkter testas innan beslut om inköp fattas. Även här är chansen större att utrustningen verkligen används om de som ska använda den får vara med och prova.

6. Se mer än priset
Lågt pris är inte alltid bra för användaren av personlig skyddsutrustning. Skötsel och livslängd har en väldigt stor inverkan på den löpande kostnaden, något som många erfarna inköpare känner till. En produkt som kostar dubbelt så mycket kan hålla flera gånger längre tid än den som är billig, den spar både pengar och tid.

7. Ha rätt förvaring
Skadas skyddsutrustningen får den ofta sämre skyddseffekt och måste bytas ut. För att undvika onödiga skador och för att skyddsutrustningen ska finnas nära till hands bör förvaringen förberedas före inköp. Med symboler går det att visa vilken utrustning som förvaras var. Instruktioner för användande bör också finnas tillgängliga och väl synliga.

8. Instruktion och övning
Personlig skyddsutrustning är ofta just personlig. Framför allt av hygieniska skäl och för att utrustningen ska ha rätt storlek och vara anpassad efter användaren. Utprovning och anpassning bör därför göras innan utrustningen börjar användas i det ordinarie arbetet. Instruktioner för användande bör också finnas tillgängliga och väl synliga.

9. Var med från start
Ny skyddsutrustning medför ibland nya rutiner eller ändringar i arbetssätt och skötsel. Ha extra koll på hur utrustning börjar användas av medarbetarna den första tiden efter att den köps in. Då kommer ofta synpunkter eller förslag på förbättringar fram, som leder till att hanteringen därefter kan ske så smidigt som möjligt.

10. Häng med
Personlig skyddsutrustning utvecklas hela tiden, precis som många andra produkter. Både skyddsegenskaperna och utformningen blir därmed i regel bättre och bättre. Ett sätt att få kännedom om nyheter inom skyddsområdet är att ta del av information från till exempel Branschföreningen för personlig skyddsutrustning, BPS, eller European Safety Federation, ESF.

11. Håll koll
All personlig skyddsutrustning ska kontrolleras regelbundet efter att den köpts in. Både före användning och under tiden den används. Se till att ha rutiner för hur kontrollen sker och att skador och slitage registreras. Var extra noga med att utrustning som förbrukas, till exempel filter i andningsskydd, inte används längre tid än vad som anges i instruktionerna. Genom att hålla koll på användning och slitage kan du se till att alltid kunna göra nya inköp vid rätt tidpunkt.

Peter Rehnfeldt

Taggar: Så gör duSkyddsutrustning