Publicerad 3 december 2014

Många slarvar med brandövningarna

Det slarvas med brandövningar på svenska företag. Det visar en läsarundersökning som Arbetsliv genomfört. Många är osäkra på hur brandlarmet låter och säger att det inte testas.

Trots att merparten av de som svarat på Arbetslivs enkät om brandskydd jobbar inom den brandutsatta industrin, uppger 36 procent av de svarande att det inte genomförs regelbundna brandövningar på arbetsplatsen. Drygt 20 procent svarar att brandlarmet inte testas kontinuerligt på arbetsplatsen och nästan lika många att de inte vet hur brandlarmet låter. En dryg tiondel säger att de inte vet vem de ska vända sig till när det gäller brandskyddsarbete på arbetsplatsen.

Att genomföra regelbundna utrymningsövningar är ett sätt att säkerställa att allt fungerar som det ska, påpekar Cecilia Uneram, brandskyddsingenjör på Brandskyddsföreningen.

– Många tror kanske att de har koll, men vid en övning dyker sådant upp som man inte tänkt på. Det kan till exempel handla om tillfälliga besökare. Hur gör man för att säkerställa att de som är på besök på arbetsplatsen kommer i säkerhet och att vi har koll på dem efteråt? När man gör en övning blir det lite mer konkret, säger hon.

När det gäller utrymningsvägar ser resultatet bättre ut. Nästan samtliga svarande i Arbetslivs undersökning vet var utrymningsvägarna finns på arbetsplatsen och var de ska samlas efter en utrymning. 88 procent uppger också att utrymningsvägarna är fria från föremål som kan blockera.
– Men det blir lätt lite slentrian i utrymningsövningar. Den som håller i dem kan därför prova att ta med några oväntade moment. Det kan till exempel vara att blockera en av utrymningsvägarna eller att simulera att man måste hjälpa en gäst som är rullstolsburen att ta sig ut, säger Cecilia Uneram.
Undersökningen visar också att många företag har släckningsutrustning. Vanligast är det med brandsläckare. Det har 95 procent av de tillfrågade. 56 procent har brandfiltar. Merparten uppger att utrustningen är placerad på ett sådant sätt att den är lätt att komma åt.

December är den mest branddrabbade månaden under året på grund av alla levande ljus, enligt statistik från Brandskyddsföreningen.

Hela 46 procent av Arbetslivs läsare uppger att de tänder ljus i samband med fika.

– Levande ljus går ju faktiskt att ersätta i dag mot elektriska som har fladdrande lågor och påminner om riktiga ljus. Det kan vara bra på företag där folk kommer och går och där ingen riktigt har ansvar för att släcka. Ska man ha levande ljus är värmeljus bättre. Men även värmeljus kan övertändas, så det är viktigt att tänka på i vilken slags ljusstake man sätter dem samt att man inte sätter många värmeljus ihop på ett fat. Då värmer de varandra och kan övertändas, säger Cecilia Uneram.

Att ha timer på kaffebryggare och spis i personalutrymmen kan vara ett bra sätt att undvika brand. Drygt 40 procent av de svarande uppger att köksutrustningen på arbetsplatsen helt eller delvis saknar timer.

Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är industrin och i synnerhet metallindustrin, mest drabbad av bränder. Varje år sker drygt 1 000 bränder inom industrin. De vanligaste orsakerna är tekniska fel och gnistbildning.

På kontorsarbetsplatser sker cirka 100 bränder per år. De vanligaste orsakerna är tekniska fel på datorer och skrivare samt, kanske lite förvånande, anlagda bränder. Även plattor som glömts på samt levande ljus är relativt vanliga orsaker.

Systematiskt brandskyddsarbete

- Utse en ansvarig A och O för att få till ett bra brandskydd är att någon på företaget driver arbetet framåt och ser till att det dokumenteras. Det är viktigt att den personen har tydligt mandat från ledningen. Red ut tillsammans med fastighetsägaren vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglera detta i någon form av avtal.

- Utbilda Satsa på utbildning för personalen. Ta gärna hjälp av någon expert på området.

- Ordning och reda För att en brand ska uppstå behövs syre, värme och bränsle. Bränsle kan vara kartonger eller papper till exempel. Genom att hålla god ordning på kontoret minskar risken för brand.

- Utrymningsvägar Utrymningsvägar ska vara fria från blockerande föremål som stolar, blommor eller snö. Alla utrymningsvägar ska dessutom öppnas utåt mot utrymningsriktningen.

- Larm Testa brandlarmet regelbundet för att kontrollera att det fungerar. Det är också viktigt att alla vet hur larmet låter.

- Övningar Öva på var närmsta utrymningsväg finns samt att alla tar sig till den gemensamma återsamlingsplatsen. Vid en brandövning kan man prova att släcka med olika släckmedel och med brandfilt.

Så säger lagen om brandskydd

  1. Alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och detta ska dokumenteras. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga i sammanhanget.
  2. Arbetsledare och skyddsombud ska få utbildning i brandskydd. Och det ska finnas utrustning för brandsläckning av olika typ (beroende på vilka ämnen eller material som lagras/hanteras) på arbetsplatsen.
  3. De brandtekniska krav som ställs på byggnader och andra anläggningar beträffande material, konstruktion, utrymningsvägar med mera finns i Boverkets byggregler. Detaljerade regler finns bland annat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om brandskydd.

Marianne Zetterblom

Taggar: FokusArbetsmiljöarbeteSäkerhet