Publicerad 13 mars 2015

Certifiering av arbetsmiljön – vad är det?

Så gjorde vi

Vad innebär det egentligen att bli certifierad inom arbetsmiljö och vilka fördelar finns? Arbetsliv reder ut begreppen och låter tre företag som testat berätta om sina erfarenheter. 

Vilka arbetsmiljöcertifieringar finns?

– Dels enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS:2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och dels enligt den internationella standarden OHSAS 18001. OHSAS är vanligast och innebär att företaget även visar att de arbetar efter föreskriften om SAM.

Hur går en certifiering till?

– När en beställning kommer in träffar vi företaget för att ta reda på om de är redo för certifiering. Vi tittar på hur styrningen ser ut, och om arbetsmiljörutinerna är implementerade i verksamheten. Är allt på plats gör vi en revision där vi går vi ut i verksamheten och granskar de rutiner som finns. Därefter kan företaget bli certifierat.

Vad är fördelen?

– Att någon utifrån minst en gång om året kommer och frågar: Vad har ni gjort sedan sist? Det är ett sätt att ständigt bli bättre på arbetsmiljöarbete, att hålla glöd i pannan. Det ökar statusen för arbetsmiljön som hamnar på samma nivå som de ekonomiska målen. Arbetsmiljön landar på ledningens bord.

Nackdelar?

– Ledningen måste verkligen vilja det, annars har det ingen verkan.

 

Curt-Eric Östman, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på 4Pro AB, ett service- och installationsföretag som gräver ned fiberkabel. 40 anställda. Har precis certifierats enligt OHSAS 18001.Curt-Eric Östman, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på 4Pro AB

Varför arbetsmiljöcertifierade ni er?

– Vi tycker att arbetsmiljö är viktigt och vill visa att vi har ett systematiskt arbete. Det är inget skall-krav från kunderna än, men det är ett bör-krav.

Har det gjort skillnad?

– Ja. Vi har en mer uppdaterad syn på arbetsmiljö nu. Det ploppar hela tiden upp nya saker som vi tar hand om, och det är ju det som är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att jobba med frågan hela tiden.

Vilken är den viktigaste förändringen?

– En av de viktigaste sakerna har varit arbetsmiljön för gubbarna ute på fältet. Vi har alltid satt säkerheten först, det har varit viktigt med hjälm, skyddskläder och att alla tillstånd som behövs finns på plats. Men nu finns allt vi gör, från att vi får en förfrågan till att vi utför jobbet, dokumenterat i vårt ledningssystem.

Hur får ni ut kunskapen i organisationen?

– I början av nästa år ska alla medarbetare få utbildning i ledningssystemet och om viktiga arbetsmiljörisker och rutiner. Alla får också kvittera att de tagit del av informationen.

 

David Börjesson, delägare i Sisource som säljer tjänster kopplade till företags kemikaliehantering. 26 anställda. Certifierade enligt OHSAS 18001 sedan 2013.David Börjesson, delägare på Sisource

Varför certifiering?

– Vi hanterar kemikalier som är farliga för både människor och miljö. Vi vill ha en attraktiv arbetsplats och prioriterar en god arbetsmiljö.

Vad ska företag som vill certifiera sig tänka på?

– Att ledningen avsätter resurser, för det kostar tid och pengar. Det är mycket dokumentation som ska tas fram, och rutiner som sedan ska införas i verksamheten. Alla behöver få utbildning i arbetsmiljö och i vad ledningssystemet innebär och hur avvikelser, brister och tillbud ska hanteras.

Vad blir skillnaden?

– Vi har fått ett väldigt strukturerat arbetssätt. Vi säkrar att alla anställda har kompetens, vi följer upp och vi går till botten med saker. Vi har fått en samsyn i organisationen. Trivseln har ökat, sjukfrånvaro minskat och ekonomin har påverkats positivt. Tillbud och olyckor händer i alla företag men nu lyfts de upp direkt, åtgärdas direkt och återkopplas direkt.

Varför betala för att bli granskade?

– Vi vill bli uppmärksammade på brister. Granskningen sänder ut viktiga signaler om att vi prioriterar arbetsmiljö, och den tar verksamheten ytterligare ett steg framåt.

 

Viveka Nilsson, HR-chef på företaget som tillverkar Absolut Vodka i Åhus. 300 anställda. Certifierade enligt OHSAS 18001 sedan 2010.Viveka Nilsson, hr-chef på Absolut Vodka i Åhus

Varför certifiering?

– Fabriken har en lång tradition av systematiskt arbetsmiljöarbete och hade redan en fungerande skyddskommitté, skyddsronder och system för avvikelser. Vi tyckte vi var seriösa, duktiga och var rätt nöjda. Men när vi blev del av en global koncern behövde vi certifiera oss. Jag var lite skeptisk först, men vi läste på och insåg att det var en del som fattades, trots allt.

Vad har blivit bättre?

– Vi behövde bli bättre på systematiska riskanalyser, så vi började med att göra analyser i varje verksamhetsområde. Nu går vi årligen igenom arbetsmiljön ur olika perspektiv. Vi har identifierat flera risker som vi åtgärdat efter hand. Antalet arbetsskador har gått ned och i dag ligger vi lägst i koncernen. Det känns jättebra.

Vad märker medarbetarna?

– Ett ännu större fokus på arbetsmiljö. Vi har en nollvision och varje arbetsskada ses som ett misslyckande. Vi har lyft oss ett snäpp till.

Vad bidrar revisionerna med?

– Att man har allt på plats. Revisorerna kommer varje år och vi omcertifieras vart tredje. Och det är inte bara en kontroll utan även en dialog. Det är positivt att få ett kvitto på att vi sköter arbetsmiljön by the book.

Taggar: Så gjorde viArbetsmiljöarbete