Publicerad 11 november 2015

Kvartsdamm – fortfarande en arbetsmiljörisk

Kvartsdamm

Kvartsdamm är fortfarande en arbetsmiljörisk som behöver tas på största allvar för den som jobbar i gruva, stenindustri eller med asfaltstillverkning. Det visar en ny kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket.   

Den 2 november trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om kvartsdamm i kraft och bara några dagar senare presenterades en ny kunskapssammanställning i ämnet. Kunskapen om att kvartsdamm är skadligt har funnits länge och yrkessjukdomen silikos (stendammlunga) var länge ett stort, allvarligt och dödligt problem för anställda i till exempel gruvor, stenindustri och asfaltstillverkning. Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, är en av dem som arbetat med Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning.

– Hade någon sagt till mig för tjugo år sedan att det var ett problem med kvartsdamm hade jag inte trott det, jag trodde nog att vi hade löst frågan. Men vår kunskapssammanställning visar att problemet fortfarande finns, sa han när rapporten presenterades på ett seminarium i Stockholm i början av november. 

Kvartsdamm finns i olika mängd i berggrunden, men blir ett problem först när bergmaterial bearbetas. Förutom att risken att drabbas av silikos ökar i miljöer med höga halter av kvartsdamm ökar även risken att drabbas av lungcancer och av KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Hur mycket risken ökar beror dels på halten av kvartsdamm och dels på hur länge en person exponerats för halterna, men också om personen röker eller utsätts för andra luftföroreningar.

Utgångspunkten för Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning är litteraturgenomgångar och mätresultat som rapporterats in till Arbetsmiljöverket från företagen själva. Resultaten visar att halterna av kvartsdamm är högst i stenkrossar och hälften så höga i gruvor och asfaltverk. Cirka 5 procent av de inrapporterade mätresultaten ligger över det tillåtna gränsvärdet och silikos är fortfarande en underliggande dödsorsak i ett antal dödsfall varje år, även om de är få.

Enligt Bengt Järvholm visar resultaten att företagen fortfarande behöver ta frågan på största allvar – extra viktigt eftersom problemet till sin karaktär kan vara förrädiskt – dammet syns knappt och symptomen märks oftast inte förrän efter många års exponering. Samtidigt understryker Bengt Järvholm att metoder och tekniker att förebygga både finns och används av företagen.

– Det enda sättet att hantera frågan är att se till att det inte dammar och att halterna är låga. 

Men eftersom frågan har varit bortglömd behöver medvetenheten öka igen – både om riskerna med kvartsdamm och om vikten av att jobba dammfritt och använda rätt skydd.

– Det är en kunskapsfråga, men vi glömde bort den och trodde det var fixat. Men jag vet att vi kan utrota silikosen, precis som vi utrotat smittkopporna, sa han.

Fakta
En rökare löper 2-3 procents risk att drabbas av lungcancer före 65 års ålder. Om samma person från 20 till 50 års ålder arbetar i en stenkross kan risken öka till 3-4 procent.
Med samma typ av arbete är risken mer än 10 procent att personen vid 65 års ålder har tidiga tecken på silikos.

Fakta Du kan utsättas för kvartsdamm om du arbetar i/med

 • Gruv- och stenindustrin
 • Krossning och malning av sten
 • Krossning och sortering av material från grustag
 • Stålverk
 • Gjuterier
 • Porslinsfabrik och övrig keramisk industri
 • Glas- och slipvarutillverkning
 • Byggnadsämnesindustrin, exempelvis tillverkning av betong-, tegelbyggelement och takpapp
 • Byggnads- och anläggningsverksamhet, bland annat tunneldrivning
 • Slipning, borrning och bilning i betong

Fakta Skydda dig genom att  

 • hålla din arbetsplats ren från kvartshaltigt damm. Städa så att damm inte virvlas upp eller sprids – använd gummiskrapor, sug eller spola bort dammet.
 • använda andningsskydd om/när det behövs. En halvmask med filter klass P3 ger normalt tillräckligt skydd mot kvartsdamm.
 • ha hanterings- och skyddsinstruktioner tillgängliga där kvartshaltigt material hanteras.
 • ha arbetsutrustning som inte sprider damm, som inkapslade arbetsprocesser och bra processventilation.

Taggar: ArbetsmiljöarbeteKemikalier