Publicerad 20 oktober 2015

Många saknar uppskattning på jobbet

Feedback

En stor majoritet av Arbetslivs läsare tycker att det är viktigt med återkoppling i jobbet och uppskattning för utfört arbete. Ändå är det få som får det visar vår läsarundersökning.

Många undersökningar visar att uppskattning från chefen värderas högre än till exempel lön och karriärmöjligheter. Att uppskattning gör skillnad verkar även Arbetslivs läsare hålla med om. Hela 95 procent av de som svarat tycker att uppskattning på jobbet är viktigt. Ändå svarar så många som 20 procent att de sällan eller aldrig får det. 53 procent säger att de får uppskattning ibland och 27 procent att de ofta får uppskattning.

Av de som trots allt får uppskattning på jobbet är det mer vanligt att den kommer från kollegor eller kunder/klienter än från chefen. 42 procent får uppskattning av kollegor, 29 procent från kunder/klienter och 26 procent från chefen.

– Beröm på jobbet är viktigt. Det sprider god stämning och ökar energin i arbetsgruppen, säger Julia Tollin som är retorikkonsult och utbildar företag i metoder för feedback via företaget Feedback Factory.

Att fira framgångar i jobbet kan öka motivationen och skapa vi-känsla. 83 procent av läsarna tycker att det är viktigt att fira framgångar. Ändå svarar 56 procent att de sällan eller aldrig firar framgångar. 36 procent säger att de gör det ibland och endast 6 procent att de ofta firar framgångar.

Arbetslivs läsare får heller inte återkoppling/feedback på sina arbetsinsatser i den utsträckning de önskar. 53 procent svarar att de inte får tillräckligt med återkoppling. 43 procent anser att de får tillräckligt med återkoppling.
Många saknar strukturerade former för återkoppling. 59 procent svarar att de inte har någon struktur för att ge och få feedback. Det vanligaste forumet är medarbetarsamtalet enligt undersökningen.

Julia Tollin möter ofta människor som inte tycker att de får tillräckligt med återkoppling på jobbet.
– Det är klart att man vill att ens chef ska lägga tid på feedback. Det är ju så vi utvecklas och uppnår vårt bästa. Men om det inte finns någon struktur för när och hur man ska göra det blir det svårt. Ett medarbetarsamtal en gång om året blir för sällan.

Julia Tollins tips är att använda de möten som redan finns. Återkoppling kan med fördel skrivas in som en punkt på agendan för veckomöten eller månadsmöten.

– Ett annat sätt är att ha ett feedbacksamtal direkt efter ett möte som varit lite extra utmanande. Man kan sätta sig och ta en kaffe tillsammans och prata igenom hur mötet gått.

En grundstomme för all feedback är att alltid ha argument för den feedback man ger. En annan är att negativ feedback alltid ska ta avstamp i något positivt.

– Det låter så självklart men är inte det för alla. Men att inleda med att ta fasta på det som personen i fråga har gjort bra gör sådan skillnad. Att motivera varför något inte blivit optimalt samt komma med förslag på hur det kan bli bättre är också jätteviktigt, säger Julia Tollin.

För att feedback ska utmynna i något bra är det viktigt med tillit mellan den som ger återkopplingen och den som tar emot den, enligt Julia Tollin.

– Finns det tillit känner man att nu får jag feedback för att den här personen faktiskt vill hjälpa mig. Det handlar inte om att bara kasta en massa åsikter i ansiktet på någon. Då vet man inte vad man ska göra av det sen.

Tips så kan du jobba med feedback

  • Sätt en tydlig agenda för feedbackmötet. Red ut vad personen i fråga vill få feedback på samt hur hen föredrar att få feedback.
  • Välj en neutral plats och sitt gärna runt ett bord. Att ha samtalet i ett rum där den som ger feedback sitter vid ett upphöjt bord gör att den som ger feedbacken hamnar i en lärarroll snarare än att det blir en dialog.
  • Utgå alltid från något positivt, något som fungerar bra. Glöm inte att motivera varför det fungerar bra.
  • Om det är något som fungerar mindre bra är det lika viktigt att motivera varför samt komma med förslag på hur det kan bli bättre.
  • Diskutera efteråt hur samtalet kändes. Finns det oklarheter, hur upplevde personen återkopplingen?
  • För att bli bättre på feedback är det viktigt att ledningen visar att det är viktigt. Om chefen ger återkoppling blir också medarbetarna bättre på det.
Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: FokusArbetsklimat